2. Solunjanima

1 2 3

0:00
0:00

поглавље 3

Dalje, braćo, molite se Bogu za nas da reč Gospodnja trči, i da se slavi kao i medju vama;
2 I da se izbavimo od besputnih i zlih ljudi: jer vera nije sviju.
3 A Gospod je veran, koji će vas utvrditi i sačuvati od zla.
4 A uzdamo se u Gospoda za vas da ono što vam zapovedamo i činite i činićete.
5 A Gospod da upravi srca vaša na ljubav Božiju i na trpljenje Hristovo.
6 Zapovedamo vam pak, braćo, u ime Gospoda našeg Isusa Hrista, da se odvojite od svakog brata koji živi neuredno, a ne po uredbi koju primiše od nas.
7 Jer sami znate kako treba da se ugledate na nas, jer ne živesmo neuredno medju vama,
8 Niti zabadava hleb jedosmo u koga, nego u trudu i u poslu, dan i noć radeći, da ne budemo na dosadu nikome od vas.
9 Ne kao da nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za ugled, da budete kao i mi.
10 Jer kad bejasmo u vas, ovo vam zapovedasmo da ako ko neće da radi da i ne jede.
11 Jer čujemo da neki neuredno žive medju vama, ništa ne radeći, nego okrajče i mešaju se u tudje poslove.
12 Takvima zapovedamo i molimo ih u Gospodu našem Isusu Hristu, da mirno radeći svoj hleb jedu.
13 A vama, braćo, da ne dotuži dobro činiti.
14 A ako ko ne posluša reči naše, onog poslanicom naznačite, i ne mešajte se s njim, da se posrami.
15 Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga savetujte kao brata.
16 A sam Gospod mira da vam da mir svagda u svakom dogadjaju. Gospod sa svima vama.
17 Pozdrav mojom rukom Pavlovom, koje je znak u svakoj poslanici, ovako pišem:
18 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama. Amin.