2. Solunjanima

1 2 3

0:00
0:00

поглавље 2

Ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista, i za naš sastanak u Njemu,
2 Da se ne date lasno pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom ni rečju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov.
3 Da vas niko ne prevari nikakvim načinom; jer neće doći dok ne dodje najpre otpad, i ne pokaže se čovek bezakonja, sin pogibli,
4 Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božjoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog.
5 Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio?
6 I sad znate šta zadržava da se ne javi u svoje vreme.
7 Jer se već radi tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava.
8 Pa će se onda javiti bezakonik, kog će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih, i iskoreniti svetlošću dolaska svog;
9 Kog je dolazak po činjenju sotoninom sa svakom silom, i znacima i lažnim čudesima,
10 I sa svakom prevarom nepravde medju onima koji ginu: jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasli.
11 I zato će im Bog poslati silu prevare, da veruju laži;
12 Da prime sud svi koji ne verovaše istini, nego voleše nepravdu.
13 A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubazna Gospodu! Što vas je Bog od početka izabrao za spasenje u svetinji Duha i veri istine.
14 U koje vas dozva jevandjeljem našim, da dobijete slavu Gospoda našeg Isusa Hrista.
15 Tako dakle, braćo, stojte i držite uredbe kojima se naučiste ili rečju ili iz poslanice naše.
16 A sam Gospod naš Isus Hristos, i Bog i Otac naš, kome omilesmo i dade nam utehu večnu i nadu dobru u blagodati,
17 Da uteši srca vaša i da vas utvrdi u svakoj reči i delu dobrom.