поглавље 14

Obrati se, Izrailju, ka Gospodu Bogu svom, jer si pao svog radi bezakonja.
2 Uzmite sa sobom reči, i obratite se ka Gospodu; recite Mu: Oprosti sve bezakonje, i primi dobro; i daćemo žrtve usana svojih.
3 Asirac nas ne može izbaviti, nećemo jahati na konjima, niti ćemo više govoriti delu ruku svojih: Bože naš; jer u Tebe nalazi milost sirota.
4 Isceliću otpad njihov, ljubiću ih drage volje; jer će se gnev moj odvratiti od njega.
5 Biću kao rosa Izrailju, procvetaće kao ljiljan i pustiće žile svoje kao drveta livanska.
6 Raširiće se grane njegove, i lepota će mu biti kao u masline i miris kao livanski.
7 Oni će se vratiti i sedeti pod senom njegovim, radjaće kao žito i cvetaće kao vinova loza; spomen će mu biti kao vino livansko.
8 Jefreme, šta će mi više idoli? Ja ću ga uslišiti i gledati; ja ću mu biti kao jela zelena; od mene je tvoj plod.
9 Ko je mudar, neka razume ovo; i razuman neka pozna ovo; jer su pravi putevi Gospodnji, i pravednici će hoditi po njima, a prestupnici će pasti na njima.