поглавље 8

A ovo su glavari domova otačkih i pleme onih što podjoše sa mnom iz Vavilona za vlade cara Artakserksa:
2 Od sinova Finesovih Girsom; od sinova Itamarovih Danilo; od sinova Davidovih Hatus;
3 Od sinova Sehanije, koji beše od sinova Farosovih, Zaharija i s njim na broj muškinja sto i pedeset;
4 Od sinova Fat-Moavovih Elioinaj sin Zerajin i s njim muškinja dvesta;
5 Od sinova Sehanijinih sin Jasilov i s njim muškinja tri stotine;
6 I od sinova Adinovih Eved sin Jonatanov i s njim muškinja pedeset;
7 I od sinova Elamovih Isaija sin Atalijin i s njim muškinja sedamdeset;
8 I od sinova Sevatijinih Zevadija sin Mihailov i s njim muškinja osamdeset;
9 Od sinova Joavovih Ovadija sin Jehilov i s njim muškinja dvesta i osamdeset;
10 I od sinova Selomitovih sin Josifijin i s njim muškinja sto i šezdeset;
11 I od sinova Vivajevih Zaharija sin Vivajev i s njim muškinja dvadeset i osam;
12 I od sinova Azgadovih Joanan sin Akatanov i s njim muškinja sto i deset;
13 I od sinova Adonikamovih poslednjih po imenu Elifelet, Jeilo i Semaja i s njima muškinja šezdeset;
14 I od sinova Vigvajevih Gutaj i Zavud i s njima muškinja sedamdeset.
15 I sabra ih kod reke koja teče u Avu, i onde stajasmo u logoru tri dana; posle pregledah narod i sveštenike ali ne nadjoh onde ni jednog od sinova Levijevih.
16 Zato poslah Elijezera, Arila, Semaju i Elnatana i Jariva i Elnatana i Natana i Zahariju i Mesulama i glavare, i Jojariva i Elanatana učitelje,
17 I opravi ih k Idu poglavaru u mestu Kasifiji, i nauči ih šta će govoriti Idu i braći njegovoj Netinejima u mestu Kasifiji da bi nam doveli sluge za dom Boga našeg.
18 I dovedoše nam, jer dobra ruka Božija beše nad nama, čoveka razumnog izmedju sinova Malija sina Levija sina Izrailjevog, Sereviju sa sinovima njegovim i braćom njegovom, njih osamnaest;
19 I Asaviju i s njim Isaiju od sinova Merarijevih, s braćom njegovom i njihovim sinovima, njih dvadeset,
20 I od Netineja, koje odredi David i knezovi da služe Levitima, dvesta i dvadeset Netineja, koji svi biše imenovani poimence.
21 Tada oglasih onde na reci Avi post, da bismo se ponizili pred Bogom svojim i izmolili u Njega srećan put sebi i deci svojoj i svemu blagu svom.
22 Jer me beše stid iskati od cara vojske i konjika da nas brane od neprijatelja putem, jer bejasmo rekli caru govoreći: Ruka je Boga našeg na dobro nad svima koji Ga traže, i jačina je Njegova i gnev na sve koji Ga ostavljaju.
23 Tako postismo i molismo Boga svog za to, i umolismo Ga.
24 Tada odvojih izmedju glavara svešteničkih dvanaest, Sereviju, Asaviju i s njima desetoricu braće njihove.
25 I izmerih im srebro i zlato i sudove, priloge domu Boga našeg što priloži car i savetnici njegovi i knezovi njegovi i sav narod Izrailjev koji se nadje;
26 Izmerih im u ruke šest stotina i pedeset talanata srebra, i sudova srebrnih sto talanata i sto talanata zlata,
27 I dvadeset čaša zlatnih od hiljadu drama, i dva suda od bronze dobre i skupocene kao zlato.
28 I rekoh im: Vi ste sveti Gospodu i ovi su sudovi sveti, i ovo srebro i zlato dragovoljan je prilog Gospodu Bogu otaca vaših.
29 Pazite i čuvajte dokle ne izmerite pred glavarima svešteničkim i Levitima i glavarima otačkih domova Izrailjevih u Jerusalimu u kletima doma Gospodnjeg.
30 I tako primiše sveštenici i Leviti izmereno srebro i zlato i sudove da odnesu u Jerusalim, u dom Boga našeg.
31 I podjosmo od reke Ave dvanaestog dana prvog meseca da idemo u Jerusalim, i ruka Boga našeg beše nad nama i izbavi nas iz ruku neprijateljskih i zasedačkih na putu.
32 I dodjosmo u Jerusalim i stajasmo onde tri dana.
33 A četvrti dan izmeri se srebro i zlato i sudovi u domu Boga našeg u ruke Merimotu, sinu Urijinom svešteniku, s kojim beše Eleazar sin Finesov, i s njima Jozavad sin Isusov i Noadija sin Venujev, Leviti.
34 Sve na broj i na meru, i mera bi zapisana od svega u isto vreme.
35 I koji biše u ropstvu pa se vratiše iz ropstva prinesoše na žrtvu paljenicu Bogu Izrailjevom dvanaest junaca za svega Izrailja, devedeset i šest ovnova, sedamdeset i sedam jaganjaca, dvanaest jaraca za greh, sve to na žrtvu paljenicu Gospodu.
36 I predaše zapovesti careve namesnicima carevim i knezovima s ove strane reke i oni potpomogoše narod i dom Božji.