поглавље 10

A kad se moljaše Jezdra i ispovedaše grehe plačući i ležeći pred domom Božjim, skupi se k njemu iz Izrailja veliko mnoštvo ljudi i žena i dece; i narod plakaše veoma.
2 Tada progovori Sehanija, sin Jehilov od sinova Elamovih i reče Jezdri: Mi smo sagrešili Bogu svom što uzesmo žene tudjinke iz naroda zemaljskih; ali još ima nadanja Izrailju za to.
3 Da učinimo zavet Bogu svom, da otpustimo sve žene i porod njihov po volji Gospodnjoj i onih koji se boje zapovesti Boga našeg, i po zakonu neka bude.
4 Ustani, jer je ovo tvoj posao; a mi ćemo biti uza te, budi slobodan i radi.
5 Tada usta Jezdra, i zakle glavare svešteničke i Levite i svega Izrailja da učine tako. I zakleše se.
6 Potom usta Jezdra ispred doma Božijeg, i otide u klet Joanana sina Elijasivovog; i ušavši ne jede hleba niti vode pi, jer tužaše radi prestupa onih koji biše u ropstvu.
7 Potom oglasiše po Judeji i Jerusalimu svim koji se vratiše iz ropstva, da se skupe u Jerusalim,
8 A ko ne bi došao za tri dana po dogovoru knezovskom i starešinskom, da se sve imanje njegovo razaspe, a sam da se odluči od zbora onih koji se vratiše iz ropstva.
9 Tako se skupiše svi ljudi od Jude i Venijamina u Jerusalim za tri dana, meseca devetog. I sedjaše sav narod na ulici pred domom Božjim drhćući radi te stvari i od dažda.
10 Tada ustavši Jezdra sveštenik reče im: Vi sagrešiste što se oženiste tudjinkama, te umnožiste krivicu Izrailjevu.
11 Zato sada ispovedite se Gospodu Bogu otaca svojih, i učinite volju Njegovu, i odvojte se od naroda zemaljskih i žena tudjinaka.
12 I sav zbor odgovori i reče glasno: Kako nam kaza učinićemo.
13 Ali naroda ima mnogo i ide dažd, ne može se stajati napolju, a taj posao nije za jedan dan ni za dva, jer nas ima mnogo koji sagrešismo u tom.
14 Da se odrede knezovi naši iz svega zbora, pa koji su god u gradovima našim oženjeni tudjinkama neka dolaze u odredjeno vreme i s njima starešine svakog grada i sudije dokle ne odvratimo žestoki gnev Boga svog za tu stvar.
15 I odredjen bi na to Jonatan, sin Asailov i Jazija sin Tekujev; a Mesulam i Savetaj Leviti pomagaše im.
16 I učiniše tako koji se vratiše iz ropstva. I odvojiše se Jezdra sveštenik i glavari domova otačkih po domovima otaca svojih, svi poimence, i sedoše prvog dana desetog meseca da izvidjaju stvar.
17 I do prvog dana prvog meseca svršiše sa svima onima koji se behu oženili tudjinkama.
18 A nadjoše se izmedju sinova svešteničkih oženjeni tudjinkama izmedju sinova Isusa, sina Josedekovog i braće njegove: Masija i Elijezer i Jariv i Gedalija;
19 I dadoše ruke da će pustiti žene svoje; i koji behu zgrešili prinesoše po jednog ovna za krivicu svoju;
20 I od sinova Imirovih Ananije i Zevadija;
21 I od sinova Harimovih Masija i Ilija i Semaja i Jehilo i Ozija,
22 I od sinova Pashorovih Elionaj, Masija, Ismailo, Natanailo, Jozavad i Elasa,
23 I od Levita Jozavad i Simej i Kelaja, to je Kelita, i Petaja i Juda i Elijezer;
24 I od pevača Elijasiv; i od vratara Salum i Telem i Urija;
25 A od Izrailja, od sinova Farosovih Ramija i Jezija i Malhije i Mijamin i Eleazar i Malhija i Venaja;
26 I od sinova Elamovih: Matanija, Zaharija i Jehilo i Avdija i Jeremot i Ilija;
27 I od sinova Zatovih Elioinaj, Elijasiv, Matanija i Jerimot i Zavad i Aziza;
28 I od sinova Vivajevih Joanan, Ananija, Zavaj, Atlaj,
29 I od sinova Vanijevih Mesulam, Maluh i Adaja, Jasuv i Seal i Ramot;
30 I od sinova Fat-Moavovih Avna i Helal, Venaja, Masija, Matanija, Veseleilo i Vinuj i Manasija;
31 I od sinova Harimovih Elijezer, Jesija, Malhija, Semaja, Simeon,
32 Venijamin, Maluh, Semarija;
33 Od sinova Asumovih Matenaj, Matata, Zavad, Elifelet, Jeremaj, Manasija, Simej;
34 Od sinova Vanijevih Madaja, Amram i Uilo.
35 Venaja, Vedeja, Heluj,
36 Vanija, Merimot, Elijasiv,
37 Matnija, Matenaj i Jasav,
38 I Vanije, Vinuj, Simej,
39 I Selemija i Natan i Adaja,
40 Mahnadevaj, Sasaj, Saraj,
41 Azareilo i Selemija, Semarija,
42 Salum, Amarija, Josif;
43 Od sinova Nevovih: Jesilo, Matanija, Zavad, Zevina, Jadav, Joilo i Venaja.
44 Svi se ovi behu oženili tudjinkama i neke izmedju njih behu i decu izrodile.