поглавље 27

I zapovedi Mojsije sa starešinama Izrailjevim narodu govoreći: Držite sve ove zapovesti koje vam ja danas zapovedam.
2 I kad predješ preko Jordana u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj, podigni sebi kamenje veliko i namaži ga krečom.
3 I napiši na njemu sve reči ovog zakona, kad predješ da udješ u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj, u zemlju gde teče mleko i med, kao što ti je kazao Gospod Bog otaca tvojih.
4 Kada, dakle, predješ preko Jordana, podigni to kamenje, za koje ti zapovedam danas, na gori Evalu, i namaži ga krečom.
5 I načini onde oltar Gospodu Bogu svom, oltar od kamenja, ali ga nemoj gvoždjem tesati.
6 Od celog kamenja načini oltar Gospodu Bogu svom, i na njemu prinesi Gospodu Bogu svom žrtve paljenice.
7 Prinesi i zahvalne žrtve, i jedi ih onde, i veseli se pred Gospodom Bogom svojim.
8 I napiši na tom kamenju sve reči ovog zakona dobro i razgovetno.
9 I reče Mojsije i sveštenici Leviti svemu Izrailju govoreći: Pazi i čuj Izrailju, danas si postao narod Gospoda Boga svog.
10 Zato slušaj glas Gospoda Boga svog, i tvori zapovesti Njegove i uredbe Njegove, koje ti ja danas zapovedam.
11 I zapovedi Mojsije u onaj dan narodu govoreći:
12 Ovi neka stanu da blagosiljaju narod na gori Garizinu, kad predjete preko Jordana: Simeun, Levije, Juda, Isahar, Josif i Venijamin.
13 A ovi neka stanu da proklinju na gori Evalu: Ruvim, Gad, Asir, Zavulon, Dan, i Neftalim,
14 I neka progovore Leviti, glasovito i kažu svima u Izrailju:
15 Proklet da je čovek koji bi načinio lik rezan ili liven, stvar gadnu pred Gospodom, delo ruku umetničkih, ako bi i na skrivenom mestu metnuo. A sav narod odgovarajući neka kaže: Amin.
16 Proklet da je koji bi ružio oca svog ili mater svoju. A sav narod neka kaže: Amin.
17 Proklet da je koji bi pomakao medju bližnjeg svog. A sav narod neka kaže: Amin.
18 Proklet da je koji bi zaveo slepca s puta. A sav narod neke kaže: Amin.
19 Proklet da je koji bi izvrnuo pravicu došljaku, siroti ili udovici. A sav narod neka kaže: Amin.
20 Proklet da je koji bi obležao ženu oca svog, te otkrio skut oca svog. A sav narod neka kaže: Amin.
21 Proklet da je koji bi obležao kakvo god živinče. A sav narod neka kaže: Amin.
22 Proklet da je koji bi obležao sestru svoju, kćer oca svog ili kćer matere svoje. A sav narod neka kaže: Amin.
23 Proklet da je koji bi obležao taštu svoju. A sav narod neka kaže: Amin.
24 Proklet da je koji bi ubio bližnjeg svog iz potaje. A sav narod neka kaže: Amin.
25 Proklet da je koji bi primio kakav poklon da ubije čoveka prava. A sav narod neka kaže: Amin.
26 Proklet da je koji ne bi ostao na rečima ovog zakona, i tvorio ih. A sav narod neka kaže: Amin.