អែសរ៉ា

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ជំពូក 2

រីឯ​ពួក​អ្នក​របស់​ខេត្ត​នោះ ដែល​ចេញ​ពី​សណ្ឋាន​ជា​ឈ្លើយ ឡើង​ត្រឡប់​ទៅ​ឯ​ក្រុង​យេរូ‌សាឡឹម និង​ស្រុក​យូដា​គ្រប់​គ្នា ដល់​ទី​ក្រុង​របស់​គេ​រៀង​ខ្លួន ក្នុង​ពួក​អ្នក​ដែល​នេប៊ូ‌ក្នេសា ជា​ស្តេច​បាប៊ី‌ឡូន បាន​នាំ​ទៅ​ជា​ឈ្លើយ​ដល់​ស្រុក​បាប៊ី‌ឡូន
2 គឺ​ជា​ពួក​អ្នក​ដែល​មក​ជា​មួយ​នឹង​សូរ៉ូ‌បា‌បិល យេសួរ នេហេមា សេរ៉ាយ៉ា រេអេ‌ឡាយ៉ា ម៉ាដេ‌កាយ ប៊ីល‌សាន មីសផា ប៊ីកវ៉ាយ រេហ៊ូម និង​ប្អាណា នោះ​មាន​ចំនួន​សាសន៍​អ៊ីស្រា‌អែល​ដូច្នេះ
3 គឺ​ពួក​ប៉ារ៉ូស មាន​២១៧២​នាក់
4 ពួក​សេផាធា មាន​៣៧២​នាក់
5 ពួក​អើរ៉ាស មាន​៧៧៥​នាក់
6 ពួក​ផាហាត-ម៉ូអាប់​ខាង​កូន​ចៅ​យេសួរ និង​យ៉ូអាប់ មាន​២៨១២​នាក់
7 ពួក​អេឡាំ មាន​១២៥៤​នាក់
8 ពួក​សាធូរ មាន​៩៤៥​នាក់
9 ពួក​សាកាយ មាន​៧៦០​នាក់
10 ពួក​បានី មាន​៦៤២​នាក់
11 ពួក​បេបាយ មាន​៦២៣​នាក់
12 ពួក​អាស‌កាឌ មាន​១២២២​នាក់
13 ពួក​អ័ដូ‌នី‌កាម មាន​៦៦៦​នាក់
14 ពួក​ប៊ីកវ៉ាយ មាន​២០៥៦​នាក់
15 ពួក​អេឌីន មាន​៤៥៤​នាក់
16 ពួក​អេធើ ខាង​ហេសេគា មាន​៩៨​នាក់
17 ពួក​បេសាយ មាន​៣២៣​នាក់
18 ពួក​យ៉ូរ៉ា មាន​១១២​នាក់
19 ពួក​ហាស៊ូម មាន​២២៣​នាក់
20 ពួក​គីបារ មាន​៩៥​នាក់
21 ពួក​បេថ្លេ‌ហិម មាន​១២៣​នាក់
22 ពួក​នថូផា មាន​៥៦​នាក់
23 ពួក​អាន៉ា‌ថោត មាន​១២៨​នាក់
24 ពួក​អាស‌ម៉ាវែត មាន​៤២​នាក់
25 ពួក​គារ‌យ៉ាត់-អើរីម កេភីរ៉ា និង​ប្អៀរ៉ុត មាន​៧៤៣​នាក់
26 ពួក​រ៉ាម៉ា និង​កេបា មាន​៦២១​នាក់
27 ពួក​មីក‌ម៉ាស មាន​១២២​នាក់
28 ពួក​បេត-អែល និង​អៃយ មាន​២២៣​នាក់
29 ពួក​នេបូរ មាន​៥២​នាក់
30 ពួក​ម៉ាក‌ប៊ីស មាន​១៥៦​នាក់
31 ពួក​នៅ​ក្រុង​អេឡាំ​១​ទៀត មាន​១២៥៤​នាក់
32 ពួក​ហារីម មាន​៣២០​នាក់
33 ពួក​ឡូឌ ហាឌីឌ និង​អូណូរ មាន​៧២៥​នាក់
34 ពួក​យេរីខូ មាន​៣៤៥​នាក់
35 ពួក​សេណាអា មាន​៣៦៣០​នាក់។
36 ឯ​ពួក​សង្ឃ នោះ​ក្នុង​ពួក​កូន​ចៅ​យេដាយ៉ា​ខាង​វង្ស​របស់​យេសួរ មាន​៩៧៣​នាក់
37 ពួក​កូន​ចៅ​អ៊ីមមើរ មាន​១០៥២​នាក់
38 ពួក​កូន​ចៅ​ផាស‌ហ៊ើរ មាន​១២៤៧​នាក់
39 ពួក​កូន​ចៅ​ហារីម មាន​១០១៧​នាក់។
40 ចំណែក​ពួក​លេវី នោះ​ក្នុង​ពួក​កូន​ចៅ​យេសួរ និង​កាឌមាល ខាង​វង្ស​របស់​ហូដាវា មាន​៧៤​នាក់
41 ឯ​ពួក​ចម្រៀង ជា​ពួក​កូន​ចៅ​អេសាភ នោះ​មាន​១២៨​នាក់
42 ឯ​ពួក​កូន​ចៅ​របស់​ពួក​អ្នក​ឆ្មាំ​ទ្វារ ខាង​វង្ស​របស់​សាលូម អេធើ ថាលម៉ូន អ័កគូប ហាធីថា និង​សូបាយ រួម​ទាំង​អស់​មាន​១៣៩​នាក់។
43 ឯ​ពួក​នេធីនិម គឺ​ពួក​កូន​ចៅ​ស៊ីហា កូន​ចៅ​ហាស៊ូផា កូន​ចៅ​ថាបាអូត
44 កូន​ចៅ​កេរ៉ូស កូន​ចៅ​ស៊ី‌យ៉ាហា កូន​ចៅ​ផាដូន
45 កូន​ចៅ​លេបាណា កូន​ចៅ​ហាកាបា កូន​ចៅ​អ័កគូប
46 កូន​ចៅ​ហាកាប កូន​ចៅ​សាល‌ម៉ាយ កូន​ចៅ​ហាណាន
47 កូន​ចៅ​គីដេល កូន​ចៅ​កាហារ កូន​ចៅ​រីអាយ៉ា
48 កូន​ចៅ​រេស៊ីន កូន​ចៅ​នេកូដា កូន​ចៅ​កាសាម
49 កូន​ចៅ​អ៊ូសា កូន​ចៅ​ផាសេហា កូន​ចៅ​បេសាយ
50 កូន​ចៅ​អាសណា កូន​ចៅ​មេហ៊ូ‌នីម កូន​ចៅ​នេភូ‌ស៊ីម
51 កូន​ចៅ​បាកប៊ូក កូន​ចៅ​ហាគូផា កូន​ចៅ​ហាហ៊ើរ
52 កូន​ចៅ​បាស‌លូត កូន​ចៅ​មេហ៊ីដា កូន​ចៅ​ហាសា
53 កូន​ចៅ​បាកូស កូន​ចៅ​ស៊ីសេរ៉ា កូន​ចៅ​ថាម៉ា
54 កូន​ចៅ​នេស៊ីយ៉ា និង​កូន​ចៅ​ហាធីផា។
55 រីឯ​ពួក​កូន​ចៅ​របស់​ពួក​មហា‌តលិក​នៃ​សាឡូ‌ម៉ូន គឺ​កូន​ចៅ​សូថាយ កូន​ចៅ​សូផេ‌រេត កូន​ចៅ​ពេរូដា
56 កូន​ចៅ​យ្អាឡា កូន​ចៅ​ដាកុន កូន​ចៅ​គីដេល
57 កូន​ចៅ​សេផាធា កូន​ចៅ​ហាធីល កូន​ចៅ​ផូកេ‌រេត ពីសេ‌បែម និង​កូន​ចៅ​អាំម៉ូន
58 ឯ​ពួក​នេធីនិម និង​ពួក​កូន​ចៅ​របស់​ពួក​មហា‌តលិក​នៃ​ស្តេច​សាឡូ‌ម៉ូន រួម​ទាំង​អស់​មាន​ចំនួន​ជា​៣៩២​នាក់។
59 ឯ​ពួក​អ្នក​ទាំង​ប៉ុន្មាន​ដែល​បាន​ចេញ​ពី​ក្រុង​ធេល-មែឡា ក្រុង​ធេល-ហា‌រេសា ក្រុង​កេរូប ក្រុង​អ័ដាន និង​ក្រុង​អ៊ីមមើរ​ឡើង​ទៅ តែ​ពុំ​អាច​នឹង​ប្រាប់​ពី​ជំនួរ​វង្ស ឬ​ពី​ពូជ‌ពង្ស​របស់​ខ្លួន ឲ្យ​ដឹង​ជា​ពូជ​អ៊ីស្រា‌អែល​ឬ​មិន​មែន​បាន​ទេ
60 នោះ​គឺ​ពួក​កូន​ចៅ​ដេឡាយ៉ា កូន​ចៅ​ថូប៊ីយ៉ា និង​កូន​ចៅ​នេកូដា រួម​ទាំង​អស់​មាន​៦៥២​នាក់
61 ហើយ​ខាង​កូន​ចៅ​ពួក​សង្ឃ មាន​កូន​ចៅ​ហាបាយ៉ា កូន​ចៅ​ហាកូស កូន​ចៅ​បារស៊ី‌ឡាយ ជា​អ្នក​ដែល​យក​កូន​ស្រី​បារស៊ី‌ឡាយ ជា​អ្នក​ស្រុក​កាឡាត​ធ្វើ​ជា​ប្រពន្ធ ហើយ​ក៏​ត្រូវ​ហៅ​តាម​ឈ្មោះ​គេ
62 ពួក​អ្នក​ទាំង​នោះ​បាន​រក​បញ្ជី‌ជាតិ​របស់​ខ្លួន ក្នុង​ពួក​អ្នក​ដែល​បាន​រាប់​តាម​ពង្សាវតារ តែ​រក​មិន​ឃើញ​សោះ​ឡើយ ដូច្នេះ គេ​ត្រូវ​រាប់​ទុក​ដូច​ជា​មាន​សៅ‌ហ្មង​ហើយ ក៏​ត្រូវ​បណ្តេញ​ចេញ​ពី​ការ‌ងារ​ជា​សង្ឃ​ទៅ
63 ហើយ​លោក​ចៅ‌ហ្វាយ​បាន​ហាម​គេ​ថា មិន​ត្រូវ​បរិភោគ​ពី​របស់​បរិសុទ្ធ​បំផុត​ឡើយ ដរាប​ដល់​គ្រា​មាន​សង្ឃ​ម្នាក់​តាំង​ឡើង ដែល​មាន​យូរីម និង​ធូមីម។
64 រីឯ​ពួក​ជំនុំ​ទាំង​អស់​រួម​គ្នា មាន​៤​ម៉ឺន​២​ពាន់​៣៦០​នាក់
65 ឥត​រាប់​ពួក​បាវ​ប្រុស​ស្រី​របស់​គេ ដែល​មាន​៧៣៣៧​នាក់​ទៀត​ឡើង ហើយ​ក្នុង​ពួក​គេ​ក៏​មាន​ពួក​ចម្រៀង​ប្រុស​ស្រី​២០០​នាក់​ដែរ
66 ឯ​សេះ​របស់​គេ មាន​៧៣៦ លា​កាត់ មាន​២៤៥
67 សត្វ​អូដ្ឋ មាន​៤៣៥ និង​លា មាន​៦៧២០។
68 ឯ​ពួក​អ្នក​ខ្លះ ជា​កំពូល​លើ​វង្ស​របស់​ឪពុក​គេ កាល​បាន​មក​ដល់​ព្រះ​វិហារ​ព្រះ‌យេហូវ៉ា នៅ​ក្រុង​យេរូ‌សាឡឹម​ហើយ នោះ​គេ​ក៏​ថ្វាយ​តង្វាយ​ស្ម័គ្រ​ពី​ចិត្ត សម្រាប់​នឹង​ស្អាង​ព្រះ‌វិហារ​នៃ​ព្រះ នៅ​កន្លែង​ចាស់​ឡើង​វិញ
69 គឺ​គេ​ថ្វាយ​មាស​៦​ម៉ឺន​១​ពាន់​ដារីក ប្រាក់​៥​ពាន់​ម៉ានេ និង​សម្លៀក‌បំពាក់​ពួក​សង្ឃ​១០០​សម្រាប់ ដាក់​ក្នុង​ឃ្លាំង​សម្រាប់​ការ​នោះ តាម​កម្លាំង​រៀង​ខ្លួន
70 ដូច្នេះ ពួក​សង្ឃ ពួក​លេវី ពួក​ជន​ខ្លះ ពួក​ចម្រៀង ពួក​ឆ្មាំ​ទ្វារ និង​ពួក​នេធីនិម ក៏​បាន​នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ខ្លួន ហើយ​ពួក​អ៊ីស្រា‌អែល​ទាំង​អស់​បាន​នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​របស់​ខ្លួន​ដែរ។