Mózes negyedik könyve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0:00
0:00

Fejezet 2

És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
2 Az Izráel fiai, kiki az õ zászlója alatt, az õ atyáik háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort annak oldalai felõl.
3 Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat felõl Júda táborának zászlója az õ seregeivel; és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia.
4 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: hetvennégy ezer és hatszáz.
5 Mellette pedig tábort járjon Izsakhár törzse, és Izsakhár fiainak fejedelme Néthánéel, Suárnak fia.
6 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvennégy ezer és négyszáz.
7 Zebulon törzse, és Zebulon fiainak fejedelme Eliáb, Hélon fia.
8 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvenhét ezer és négyszáz.
9 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Júda táborában: száz nyolcvanhat ezer és négyszáz, az õ seregeik szerint. Ezek induljanak elõre.
10 Rúben táborának zászlója legyen dél felõl az õ seregeivel, és Rúben fiainak fejedelme Elisúr, Sedeúr fia.
11 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyvenhat ezer és ötszáz.
12 Mellette pedig tábort járjon Simeon törzse, és Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia.
13 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvenkilencz ezer és háromszáz.
14 Azután Gád törzse, és Gád fiainak fejedelme: Eliásáf, a Réuel fia.
15 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.
16 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak és Rúben táborában: száz ötvenegy ezer és négyszáz ötven az õ seregeik szerint. Ezek másodszorra induljanak.
17 Azután induljon a gyülekezet sátora, a léviták táborával, a táboroknak közepette: A miképen tábort járnak, a képen induljanak, kiki az õ helyén, az õ zászlója mellett.
18 Efraim táborának zászlója az õ seregeivel nyugot felé legyen, és Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, Ammihud fia.
19 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyven ezer és ötszáz.
20 És õ mellette legyen Manasse törzse, és Manasse fiainak fejedelme Gámliel, Pédasur fia.
21 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik, harminczkét ezer és hétszáz.
22 Azután legyen Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme: Abidám Gideóni fia.
23 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: harminczöt ezer és négyszáz.
24 Mindnyájan a kik megszámlálva voltak Efraim táborában, száz nyolcezer és száz az õ seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak.
25 Dán táborának zászlója legyen észak felõl az õ seregeivel, és a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, Ammisaddai fia.
26 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: hatvankét ezer és hétszáz.
27 Mellette pedig tábort járjon Áser törzse, és Áser fiainak fejedelme: Págiel, az Okhrán fia.
28 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyvenegy ezer és ötszáz.
29 Azután legyen Nafthali törzse, és Nafthali fiainak fejedelme: Akhira, Enán fia.
30 Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvenhárom ezer és négyszáz.
31 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Dán táborában, száz ötvenhét ezer és hatszáz; utóljára induljanak az õ zászlóik szerint.
32 Ezek Izráel fiainak megszámláltjai az õ atyáiknak háznépei szerint; mindnyájan, a kik megszámlálva voltak táboronként, az õ seregeik szerint: hatszáz háromezer ötszáz és ötven.
33 De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, a mint megparancsolta volt az Úr Mózesnek.
34 És cselekedének Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta volt az Úr Mózesnek: aképen járának tábort, az õ zászlóik szerint, és úgy indulának, kiki az õ nemzetsége szerint.