Αριθμοί

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Κεφάλαιο 2

ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας:
2 Ας στρατοπεδεύουν οι γιοι Ισραήλ, κάθε ένας κοντά στη σημαία του, μαζί με το σημείο τής οικογένειας των πατέρων του· θα στρατοπεδεύουν απέναντι από τη σκηνή τού μαρτυρίου, ολόγυρα.
3 Κι εκείνοι μεν που στρατοπεδεύουν προς τα ανατολικά θα είναι εκείνοι από τη σημαία τού στρατοπέδου τού Ιούδα, σύμφωνα με τα τάγματά τους· και ο άρχοντας των γιων τού Ιούδα θα είναι ο Ναασσών, ο γιος τού Αμμιναδάβ·
4 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 74.600.
5 Κι αυτοί που στρατοπεδεύουν κοντά του θα είναι η φυλή τού Ισσάχαρ· και ο άρχοντας των γιων τού Ισσάχαρ θα είναι ο Ναθαναήλ, ο γιος τού Σουάρ·
6 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 54.400.
7 Έπειτα, η φυλή τού Ζαβουλών· και ο άρχοντας των γιων τού Ζαβουλών θα είναι ο Ελιάβ, ο γιος τού Χαιλών·
8 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 57.400.
9 Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν στο στρατόπεδο του Ιούδα ήσαν 186.400, σύμφωνα με τα τάγματά τους· αυτοί θα σηκώνονται πρώτοι.
10 Και μεσημβρινά θα είναι η σημαία τού στρατοπέδου τού Ρουβήν, σύμφωνα με τα τάγματά τους· και ο άρχοντας των γιων τού Ρουβήν θα είναι ο Ελισούρ, ο γιος τού Σεδιούρ·
11 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 46.500.
12 Κι αυτοί που στρατοπεδεύουν κοντά του θα είναι η φυλή τού Συμεών· και ο άρχοντας των γιων τού Συμεών θα είναι ο Σελουμιήλ, ο γιος τού Σουρισαδαϊ·
13 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 59.300.
14 Έπειτα, η φυλή τού Γαδ· και ο άρχοντας των γιων τού Γαδ θα είναι ο Ελιασάφ, ο γιος του Δεουήλ·
15 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 45.650.
16 Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν στο στρατόπεδο του Ρουβήν ήσαν 151.450, σύμφωνα με τα τάγματά τους· αυτοί θα σηκώνονται δεύτεροι.
17 Έπειτα θα σηκώνεται η σκηνή τού μαρτυρίου, το στρατόπεδο των Λευιτών στ μέσον των στρατοπέδων· όπως στρατοπέδευσαν, έτσι και θα σηκώνονται· κάθε ένας στην τάξη του, κοντά στη σημαία τους.
18 Και δυτικά θα είναιη σημαία τού στρατοπέδου τού Εφραϊμ, σύμφωνα με τα τάγματά τους· και ο άρχοντας των γιων τού Εφραϊμ, θα είναι ο Ελισαμά, ο γιος τού Αμμιούδ·
19 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 40.500.
20 Και κοντά του η φυλή τού Μανασσή· και ο άρχοντας των γιων τού Μανασσή θα είναι ο Γαμαλιήλ, ο γιος τού Φεδασσούρ·
21 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 32.200.
22 Έπειτα, η φυλή τού Βενιαμίν· και ο άρχοντας των γιων τού Βενιαμίν θα είναι ο Αβειδάν, ο γιος τού Γιδεωνί·
23 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 35.400.
24 Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν από το στρατόπεδο του Εφραϊμ ήσαν 108.100, σύμφωνα με τα τάγματά τους· αυτοί θα σηκώνονται τρίτοι.
25 Και προς τον βορρά θα είναιη σημαία τού στρατοπέδου τού Δαν, σύμφωνα με τα τάγματά τους· και ο αρχηγός των γιων τού Δαν θα είναι ο Αχιέζερ, ο γιος τού Αμμισαδαϊ·
26 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 62.700.
27 Κι αυτοί που στρατοπεδεύουν κοντά του θα είναι η φυλή τού Ασήρ· και ο άρχοντας των γιων τού Ασήρ θα είναι ο Φαγαιήλ, ο γιος τού Οχράν·
28 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 41.500.
29 Έπειτα, η φυλή τού Νεφθαλί· και ο άρχοντας των γιων τού Νεφθαλί θα είναι ο Αχιρά, ο γιος τού Αινάν·
30 και το στράτευμά του, κι εκείνοι που απαριθμήθηκαν απ' αυτούς, ήσαν 53.400.
31 Όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν από το στρατόπεδο του Δαν ήσαν 157.600· αυτοί θα σηκώνονται τελευταίοι, σύμφωνα με τις σημαίες τους.
32 ΑΥΤΟΙ είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους· όλοι αυτοί που απαριθμήθηκαν στα στρατόπεδα ήσαν 603.550, σύμφωνα με τα τάγματά τους.
33 Οι Λευίτες, όμως, δεν απαριθμήθηκαν μαζί, ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, όπως ο Κύριος είχε προστάξει στον Μωυσή.
34 Και οι γιοι Ισραήλ έπραξαν σύμφωνα με όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή· έτσι στρατοπέδευσαν, σύμφωνα με τις σημαίες τους, και έτσι σηκώθηκαν, κάθε ένας σύμφωνα με τη συγγένειά του, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων του.