4 Mosebog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Kapitel 26

Efter denne Plage talede HERREN til Moses og Eleazar, Præsten Arons Søn, og sagde:
2 "Hold Mandtal over hele Israeliternes Menighed fra Tyveårsalderen og opefter, Fædrenehus for Fædrenehus, alle våbenføre Mænd i Israel!"
3 Da mønstrede Moses og Præsten Eleazar dem på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko
4 fra Tyveårsalderen og opefter, som HERREN havde pålagt Moses.
5 Ruben, Israels førstefødte; Rubens Sønner: Fra Hanok stammer Hanokiternes Slægt, fra Pallu Palluiternes Slægt,
6 fra Hezron Hezroniternes Slægt og fra Karmi Karmiternes Slægt.
7 Det var Rubeniternes Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 43730.
8 Pallus Søn var Eliab;
9 Eliabs Sønner: Nemuel, Datan og Abiram; det var den Datan og den Abiram, Menighedens udvalgte, som satte sig op imod Moses og Aron sammen med Koras Tilhængere, da de satte sig op imod HERREN;
10 og Jorden åbnede sit Gab og slugte dem sammen med Kora, da hans Tilhængere omkom, idet Ilden fortærede de 25O Mænd, og de blev et Tegn til Advarsel.
11 Men Koras Sønner omkom ikke.
12 Simeons Sønners Slægter var følgende: Fra Nemuel stammer Nemueliternes Slægt, fra Jamin Jaminiternes Slægt, fra Jakin Jakiniternes Slægt,
13 fra Zera Zeraiternes Slægt og fra Sjaul Sjauliternes Slægt.
14 Det var Simeoniternes Slægter, 22200.
15 Gads Sønners Slægter var følgende: Fra Zefon stammer Zefoniternes Slægt, fra Haggi Haggiternes Slægt, fra Sjuni Sjuniternes Slægt,
16 fra Ozni Ozniternes Slægt, fra Eti Eriternes Slægt,
17 fra Arod Aroditernes Slægt og fra Ar'eli Ar'eliternes Slægt.
18 Det var Gads Sønners Slægter, de af dem, som mønstredes, 4O5OO.
19 Judas Sønner var Er og Onan. men Er og Onan døde i Kana'ans Land.
20 Judas Sønners Slægter var følgende: Fra Sjela sammer Sjelaniternes Slægt, fra Perez Pereziternes Slægt og fra Zera Zeraiternes Slægt;
21 Perezs Sønner: Fra Hezron stammer Heztoniternes Slægt og fra Hamul Hamuliternes Slægt.
22 Det var Judas Slægter, de af dem, som mønstredes, 76500.
23 Issakars Sønners Slægter var følgende: Fra Tola stammer Tolaiternes Slægt, fra Pua Puniternes Slægt;
24 fra Jasjub Jasjubiternes Slægt og fra Sjimron Sjimroniternes Slægt.
25 Det var Issakars Slægter, de af dem, som mønstredes, 64 300.
26 Zebulons Sønners Slægter var følgende: Fra Sered stammer Serediternes Slægt, fra Elon Eloniternes Slægt og fra Jale'el Jale'eliternes Slægt.
27 Det var Zebuloniternes Slægter, de af dem, som mønstredes, 60 508
28 Josefs Sønners Slægter var følgende: Manasse og Efraim;
29 Manasses Sønner: Fra Makir stammer Makiriternes Slægt; Makir avlede Gilead, fra Gilead stammer Gijeaditernes Slægt;
30 Gileads Sønner var følgende: Fra Abiezer stammer Abiezriternes Slægt, fra Helek Helekiternes Slægt,
31 fra Asriel Asrieliternes Slægt, fra Sjekem Sjekemiternes Slægt,
32 fra Sjemida Sjemidaiternes Slægt og fra Hefer Heferiternes Slægt;
33 men Zelofhad, Hefers Søn, havde ingen Sønner, kun Døtre; Zelofhads Døtre hed Mala, Noa, Hogla, Milka og Tirza.
34 Det var Manasses Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 52700.
35 Efraims Sønners Slægter var følgende: Fra Sjutela stammer Sjutelaiternes Slægt, fra Beker Bekeriternes Slægt og fra Tahan Tahaniternes Slægt;
36 Sjultelas Sønner var følgende: Fra Eran stammer Eraniternes Slægt.
37 Detvar Efraimiternes Slægter, de af dem, som mønstedes, 32500. Det var Josefs Sønners Slægter.
38 Benjamins Sønners Slægtervar følgende: Fra Bela stammer Belaiternes Slægt, fra Asjbel Asjbeliternes Slægt, fra Ahiram Ahiramiternes Slægt,
39 fra Sjufam Sjufamiternes Slægt og fra Hufam Hufamiternes Slægt.
40 Belas Sønner: Ard og Na'aman; fra Ard stammer Arditernes Slægt, fra Na'aman Na'amiteroes Slægt.
41 Det var Benjamins Sønners Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 45600.
42 Dans Sønners Slægter var følgende: Fra Sjuham stammer.
43 Alle Sjuhamiternes Slægter, de af dem, som mønstredes, udgjorde 64 400.
44 Asers Sønners Slægter var følgende: Fra Jimna stammer Jimniternes Slægt, fra Jisjvi Jisjviternes Slægt og fra Beri'a Beri'aiternes Slægt;
45 fra Beri'as Sønner: Fra Heber stammer Hebriternes Slægt og fra Malkiel Malkieliternes Slægt.
46 Asers Datter hed Sera.
47 Det var Asers Sønners Slægter, og de af dem, som mønsttedes, udgjorde 53400.
48 Naftalis Sønners Slægter var følgende: Fra Jaze'el stammer Jaze'eliternes Slægt, fra Guni Guniternes Slægt,
49 fra Jezer Jezeriternes Slægt og fra Sjillem Sjillemiternes Slægt,
50 Det var Naftalis Slægter, Slægt for Slægt, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 45400.
51 Det var dem af Israeliterne, som mønstredes, 601730.
52 HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:
53 Til dem skal Landet udskiftes til Arv og Eje efter de optalte Navne.
54 En stor Stamme skal du give en stor Arvelod, en lille Stamme en lille; enhver af dem skal der gives en Arvelod efter Tallet på de mønstrede i den.
55 Dog skal Landet udskiftes ved Lodkastning; de skal have deres Arvelodder efter Navnene på deres fædrene Stammer;
56 ved Lodkastning skal enhver Stamme, stor eller lille, have sin Arvelod tildelt.
57 Følgende er de af Leviterne, der mønstredes, Slægt for Slægt: Fra Gerson stammer Gersoniternes Slægt, fra Kehat Kehatiternes Slægt og fra Merari Merariternes Slægt.
58 Følgende er Levis Slægter: Libniternes Slægt, Hebroniternes Slægt, Maliternes Slægt, Musjiternes Slægt og Koraiternes Slægt.
59 Amrams Hustru hed Jokebed, Levis Datter, som fødtes Levi i Ægypten; hun fødte for Amram Aron, Moses og deres Søster Mirjam.
60 For Aron fødtes Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.
61 Men Nadab og Abihu omkom, da de frembar fremmed Ild for HERRENs Åsyn.
62 De af dem, der mønstredes, udgjorde 23000, alle af Mandkøn fra en Måned og opefter. De mønstredes nemlig ikke sammen med de andre Israeliter, da der ikke var givet dem nogen Arvelod blandt Israeliterne.
63 Det var dem, der mønstredes af Moses og Præsten Eleazar, da disse mønstrede Israeliterne på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko.
64 Blandt dem var der ingen, som var mønstret af Moses og Præsten Aron, da de mønstrede Israeliterne i Sinaj Ørken;
65 thi HERREN havde sagt til dem, at de skulde dø i Ørkenen.