4. Mojžišova

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0:00
0:00

Kapitola 34

Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2 Přikaž synům Izraelským a rci jim: Když vejdete do země Kanán, (tať jest země, kteráž se dostane vám v dědictví, země Kananejská s pomezími svými),
3 Strana polední vaše bude poušť Tsin vedlé pomezí Edomských; a bude vaše pomezí polední od břehu moře slaného k východu.
4 A zatočí se to pomezí polední k Maleakrabim, a půjde až k Tsin, a potáhne se od poledne přes Kádesbarne; a odtud vyjde ke vsi Addar, a vztáhne se až k Asmon.
5 Od Asmon zatočí se pomezí to vůkol až ku potoku Egyptskému, a tu se skonávati bude k západu.
6 Pomezí pak západní budete míti moře veliké; to bude vaše pomezí západní.
7 A pomezí půlnoční toto míti budete:Od moře velikého vyměříte sobě k hoře řečené Hor.
8 Od hory Hor vyměříte sobě, až kde se vchází do Emat, a skonávati se bude pomezí to u Sedad.
9 A odtud půjde pomezí to k Zefronu, a konec jeho u vsi Enan; to bude pomezí vaše k straně půlnoční.
10 Vyměříte sobě také pomezí k východu od vsi Enan až do Sefama.
11 A od Sefama schýlí se to pomezí až k Reblata, od východu maje Ain; a schýlí se pomezí to, a přijde k straně moře Ceneret k východu.
12 A vztáhne se to pomezí k Jordánu, a bude konec jeho u slaného moře. Ta země vaše bude po svých pomezích vůkol.
13 Tedy oznámil to Mojžíš synům Izraelským, řka: Ta jest země, kterouž dědičně obdržíte losem, jakož přikázal Hospodin, abych ji dal devateru pokolení a polovici pokolení Manassesova.
14 Nebo vzalo pokolení synů Ruben po domích otců svých, a pokolení synů Gád po domích otců svých, a polovice pokolení Manassesova vzali dědictví své.
15 Půl třetího pokolení vzali dědictví své před Jordánem proti Jerichu, k straně na východ slunce.
16 Mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka:
17 Tato jsou jména mužů, kteříž v dědictví rozdělí vám zemi: Eleazar kněz, a Jozue, syn Nun.
18 Kníže také jedno z každého pokolení vezmete k rozdělování dědictví země.
19 A tato jsou jména mužů: Z pokolení Juda Kálef, syn Jefonův;
20 Z pokolení synů Simeon Samuel, syn Amiudův;
21 Z pokolení Beniaminova Helidad, syn Chaselonův;
22 Z pokolení synů Dan kníže Bukci, syn Jogli;
23 Z synů Jozefových z pokolení synů Manasses kníže Haniel, syn Efodův;
24 Z pokolení synů Efraim kníže Kamuel, syn Seftanův;
25 A z pokolení synů Zabulon kníže Elizafan, syn Farnachův;
26 Z pokolení synů Izachar kníže Faltiel, syn Ozanův;
27 A z pokolení synů Asser kníže Ahiud, syn Salonův;
28 A z pokolení synů Neftalím kníže Fedael, syn Amiudův.
29 Ti jsou, jimž přikázal Hospodin, aby rozdělili země k dědictví synům Izraelským v zemi Kananejské.