4. Mojžišova

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0:00
0:00

Kapitola 2

Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi a Aronovi, řka:
2 Synové Izraelští klásti se budou jeden každý pod korouhví svou, při praporci domu otců svých; vůkol stánku úmluvy opodál klásti se budou.
3 Tito pak rozbijí stany k východní straně: Korouhev vojska Judova po houfích svých, a kníže synů Juda Názon, syn Aminadabův,
4 A u vojště jeho lidu sečteného sedmdesáte čtyři tisíce a šest set.
5 Podlé něho pak položí se pokolení Izachar, a kníže synů Izachar Natanael, syn Suar,
6 A u vojště jeho lidu sečteného padesáte čtyři tisíce a čtyři sta.
7 Pokolení Zabulon podlé nich, a kníže synů Zabulon Eliab, syn Helonův,
8 A u vojště jeho lidu sečteného padesáte sedm tisíců a čtyři sta.
9 Summa všech sečtených u vojště Judově sto osmdesáte šest tisíců a čtyři sta, po houfích jejich. Ti napřed potáhnou.
10 Korouhev vojska Rubenova klásti se bude ku poledni po houfích svých, a kníže synů Ruben Elisur, syn Sedeurův,
11 A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti šest tisíců a pět set.
12 Podlé něho pak položí se pokolení Simeonovo, a kníže synů Simeon Salamiel, syn Surisaddai,
13 A u vojště jeho lidu sečteného padesáte devět tisíců a tři sta.
14 Potom pokolení Gád, a kníže synů Gád Eliazaf, syn Ruelův,
15 A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti pět tisíců, šest set a padesáte.
16 Summa všech sečtených u vojště Rubenově sto padesáte a jeden tisíců, čtyři sta a padesáte, po houfích svých. A ti za prvními potáhnou.
17 Potom půjde stánek úmluvy s vojskem Levítů u prostřed všeho vojska. Jakýmž pořádkem klásti se budou, takovým potáhnou, každý v svém šiku pod korouhví svou.
18 Korouhev vojska Efraimova po houfích svých bude k západu, a kníže synů Efraimových Elisama, syn Amiudův,
19 A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti tisíc a pět set.
20 Podlé něho pak položí se pokolení Manassesovo, a kníže synů Manassesových Gamaliel, syn Fadasurův,
21 A u vojště jeho lidu sečteného třidceti dva tisíce a dvě stě.
22 Potom položí se pokolení Beniaminovo, a kníže synů Beniamin Abidan, syn Gedeonův,
23 A u vojště jeho lidu sečteného třidceti pět tisíců a čtyři sta.
24 Summa všech sečtených u vojště Efraimově sto osm tisíců a sto osob, po houfích jejich. A tito za druhými potáhnou.
25 Korouhev vojska Dan bude k straně půlnoční, po houfích svých, a kníže synů Dan Ahiezer, syn Amisaddai,
26 A u vojště jeho lidu sečteného šedesáte dva tisíce a sedm set.
27 Podlé něho položí se pokolení Asser, a kniže Asser Fegiel, syn Ochranův,
28 A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti jeden tisíc a pět set.
29 Za nimi pokolení Neftalímovo, a kníže synů Neftalímových Ahira, syn Enanův,
30 A u vojště jeho lidu sečteného padesáte tři tisíce a čtyři sta.
31 Summa všech sečtených u vojště Dan sto padesáte sedm tisíců a šest set. Oni nazad potáhnou při praporcích svých.
32 Ta jest summa synů Izraelských po domích otců jejich, všech sečtených v celém vojště po houfích jejich, šestkrát sto tisíců, tři tisíce, pět set a padesáte.
33 Levítové pak nejsou počítáni mezi syny Izraelské, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.
34 I učinili synové Izraelští všecko; jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak rozbijeli stany při korouhvech svých, a tak táhli jeden každý po čeledech svých a po domích otců svých.