1. Mojžišova

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0:00
0:00

Kapitola 5

Tato jest kniha rodů Adamových. V ten den, v kterémž stvořil Bůh člověka, ku podobenství Božímu učinil ho.
2 Muže a ženu stvořil je a požehnal jim, a nazval jméno jejich Adam v ten den, když stvořeni jsou.
3 Byl pak Adam ve stu a třidcíti letech, když zplodil syna ku podobenství svému a k obrazu svému, a nazval jméno jeho Set.
4 I bylo dnů Adamových po zplození Seta osm set let, a plodil syny a dcery.
5 A tak bylo všech dnů Adamových, v kterýchž byl živ, devět set a třidceti let, i umřel.
6 Set pak byl ve stu a pěti letech, když zplodil Enosa.
7 A po zplození Enosa živ byl Set osm set a sedm let, a plodil syny a dcery.
8 I bylo všech dnů Setových devět set a dvanácte let, i umřel.
9 Byl pak Enos v devadesáti letech, když zplodil Kainana.
10 A po zplození Kainana živ byl Enos osm set a patnácte let, a plodil syny a dcery.
11 I bylo všech dnů Enosových devět set a pět let, i umřel.
12 Kainan pak byl v sedmdesáti letech, když zplodil Mahalaleele.
13 A po zplození Mahalaleele živ byl Kainan osm set a čtyřidceti let, a plodil syny a dcery.
14 I bylo všech dnů Kainanových devět set a deset let, i umřel.
15 Mahalaleel pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Járeda.
16 A po zplození Járeda živ byl Mahalaleel osm set a třidceti let, a plodil syny a dcery.
17 I bylo všech dnů Mahalaleelových osm set devadesáte a pět let, i umřel.
18 Járed pak byl ve stu šedesáti a dvou letech, když zplodil Enocha.
19 A po zplození Enocha živ byl Járed osm set let, a plodil syny a dcery.
20 I bylo všech dnů Járedových devět set šedesáte a dvě létě, i umřel.
21 Enoch pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Matuzaléma.
22 A chodil Enoch stále s Bohem po zplození Matuzaléma tři sta let, a plodil syny a dcery.
23 I bylo všech dnů Enochových tři sta šedesáte a pět let.
24 A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín; nebo vzal ho Bůh.
25 Matuzalém pak byl ve stu osmdesáti sedmi letech, když zplodil Lámecha.
26 A po zplození Lámecha živ byl Matuzalém sedm set osmdesáte a dvě létě, a plodil syny a dcery.
27 I bylo všech dnů Matuzalémových devět set šedesáte a devět let, i umřel.
28 Lámech pak byl ve stu osmdesáti a dvou letech, když zplodil syna,
29 Jehož jméno nazval Noé, řka: Tento nám odpočinutí způsobí od díla našeho,od práce rukou našich, kterouž máme s zemí, jížto zlořečil Hospodin.
30 A živ byl Lámech potom, když zplodil Noé, pět set devadesáte a pět let, a plodil syny a dcery.
31 I bylo všech dnů Lámechových sedm set sedmdesáte a sedm let, i umřel.
32 A když byl Noé v pěti stech letech, zplodil Sema, Chama a Jáfeta.