1. Mojžišova

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0:00
0:00

Kapitola 10

Tito jsou pak rodové synů Noé, Sema, Chama a Jáfeta, jimž se tito synové zrodili po potopě.
2 Synové Jáfetovi: Gomer a Magog, a Madai, a Javan, a Tubal, a Mešech, a Tiras.
3 Synové pak Gomerovi: Ascenez, Rifat, a Togorma.
4 Synové pak Javanovi: Elisa a Tarsis, Cetim a Dodanim.
5 Od těch rozděleni jsou ostrovové národů po krajinách jejich, každý podlé jazyku svého, vedlé čeledi své, v národech svých.
6 Synové pak Chamovi: Chus a Mizraim a Put a Kanán.
7 A synové Chusovi: Sába, Evila, a Sabata, a Regma, a Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan.
8 Zplodil také Chus Nimroda; onť jest počal býti mocným na zemi.
9 To byl silný lovec před Hospodinem; protož se říká: Jako Nimrod silný lovec před Hospodinem.
10 Počátek pak jeho království byl Babylon a Erech, Achad a Chalne, v zemi Sinear.
11 Z země té vyšel do Assur, kdežto vystavěl Ninive, a Rohobot město, a Chále,
12 A Rezen mezi Ninive a mezi Chále; toť jest město veliké.
13 Mizraim pak zplodil Ludim a Anamim, a Laabim, a Neftuim,
14 A Fetruzim, a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští) a Kafturim.
15 Kanán pak zplodil Sidona prvorozeného svého, a Het,
16 A Jebuzea, a Amorea, a Gergezea,
17 A Hevea, a Aracea, a Sinea,
18 A Aradia, a Samarea, a Amatea; a potom odtud rozprostřely se čeledi Kananejských.
19 A bylo pomezí Kananejských od Sidonu, když jdeš k Gerar až do Gázy; a odtud když jdeš k Sodomě a Gomoře, a Adama a Seboim až do Lázy.
20 Ti jsou synové Chamovi po čeledech svých, vedlé jazyků svých, po krajinách svých, v národech svých.
21 Semovi také, otci všech synů Heber, bratru Jáfeta staršího zrozeni jsou synové.
22 A tito jsou synové Semovi: Elam, a Assur, a Arfaxad, a Lud, a Aram.
23 Synové pak Aramovi: Hus, a Hul, a Geter, a Mas.
24 Potom Arfaxad zplodil Sále; a Sále zplodil Hebera.
25 Heberovi také narodili se dva synové; jméno jednoho Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, a jméno bratra jeho Jektan.
26 Jektan pak zplodil Elmodada, a Salefa, a Azarmota, a Járe,
27 A Adoráma, a Uzala, a Dikla,
28 A Obale, a Abimahele, a Sebai,
29 A Ofira, a Evila, a Jobaba; všickni ti jsou synové Jektanovi.
30 A bylo bydlení jejich od Mesa, když jdeš k Sefar hoře na východ slunce.
31 Tiť jsou synové Semovi po čeledech svých, vedlé jazyků svých, po krajinách svých, v národech svých.
32 Ty jsou čeledi synů Noé po rodech svých, v národech svých; a od těch rozdělili se národové na zemi po potopě.