1 Ljetopisa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Poglavlje 6

(5:27)

Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari.
2 (5:28) Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.
3 (5:29) Amramovi sinovi: Aron, Mojsije i Mirjama. Aronovi sinovi: Nabad i Abihu, Eleazar i Itamar.
4 (5:30) Eleazar rodi Pinhasa, Pinhas rodi Abišuu;
5 (5:31) Abišua rodi Bukija, Buki rodi Uziju;
6 (5:32) Uzija rodi Zerahju; Zerahja rodi Merajota.
7 (5:33) Merajot rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba;
8 (5:34) Ahitub rodi Sadoka; Sadok rodi Ahimaasa;
9 (5:35) Ahimaas rodi Azarju, Azarja rodi Johanana;
10 (5:36) Johanan rodi Azarju, koji je bio svećenik u Hramu što ga je sagradio Salomon u Jeruzalemu.
11 (5:37) Azarja rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba;
12 (5:38) Ahitub rodi Sadoka, Sadok rodi Šaluma;
13 (5:39) Šalum rodi Hilkiju, Hilkija rodi Azarju;
14 (5:40) Azarja rodi Seraju; Seraja rodi Josadaka.
15 (5:41) Josadak je otišao kad je Jahve odveo u sužanjstvo Judu i Jeruzalem Nabukodonozorovom rukom.
16 (6:1) Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari.
17 (6:2) Evo imena Geršomovih sinova: Libni i Šimej.
18 (6:3) Kehatovi su sinovi bili: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.
19 (6:4) Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Ovo su rodovi Levijevaca po svojim ocima.
20 (6:5) Od Geršoma: sin mu Libni, njegov sin Jahat, njegov sin Zima,
21 (6:6) njegov sin Joah, njegov sin Ido, njegov sin Zerah, njegov sin Jeatraj.
22 (6:7) Kehatovi sinovi: sin mu Aminadab, njegov sin Korah, njegov sin Asir,
23 (6:8) njegov sin Elkana, njegov sin Ebjasaf, njegov sin Asir;
24 (6:9) njegov sin Tahat, njegov sin Uriel, njegov sin Uzija, njegov sin Šaul.
25 (6:10) Elkanini sinovi: Amasaj i Ahimot;
26 (6:11) njegov sin Elkana, njegov sin Sufaj, njegov sin Nahat;
27 (6:12) njegov sin Eliab, njegov sin Jeroham, njegov sin Elkana. Elkanini sinovi:
28 (6:13) Samuel, njegov prvenac, drugi Abija.
29 (6:14) Merarijevi sinovi: Mahli, njegov sin Libni, njegov sin Šimej, njegov sin Uza,
30 (6:15) njegov sin Šima, njegov sin Hagija, njegov sin Asaja.
31 (6:16) Ovo su oni koje je postavio David da se brinu za pjevanje u Domu Jahvinu kad je Kovčeg ondje našao svoje počivalište;
32 (6:17) oni koji su služili pred Prebivalištem, Šatorom sastanka, pjevajući, dok nije Salomon sagradio Dom Jahvin u Jeruzalemu i koji su obavljali službu po propisanom redoslijedu.
33 (6:18) Evo onih što su obavljali službu i njihovih sinova: od Kehatovih sinova: pjevač Heman, sin Joela, sina Samuela,
34 (6:19) sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sina Toaha,
35 (6:20) sina Sifa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasaja,
36 (6:21) sina Elkane, sina Joela, sina Azarje, sina Sefanije,
37 (6:22) sina Tahata, sina Asira, sina Abjasafa, sina Koraha,
38 (6:23) sina Jishara, sina Kehata, sina Levija, sina Izraelova.
39 (6:24) Brat mu Asaf stajao je s desne strane; Asaf je bio sin Berekje, sina Šime,
40 (6:25) sina Mihaela, sina Baaseja, sina Malkije,
41 (6:26) sina Etnija, sina Zeraha, sina Adaje,
42 (6:27) sina Etana, sina Zime, sina Šimeja,
43 (6:28) sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva.
44 (6:29) Merarijevi sinovi, njihova braća, stajala su mu s lijeve strane: Etan, sin Kušija, sina Abdija, sina Maluka,
45 (6:30) sina Hašabje, sina Amasje, sina Hilkije,
46 (6:31) sina Amsija, sina Banija, sina Šomera,
47 (6:32) sina Mahlija, sina Mušija, sina Merarija, sina Levijeva.
48 (6:33) Njihova braća leviti bili su postavljeni za svu službu u svetom Prebivalištu, u Domu Božjem.
49 (6:34) Aron i njegovi sinovi prinosili su kad na žrtveniku za paljenice i na kadionom žrtveniku, obavljajući sav posao u Svetinji nad svetinjama i izvršujući obred pomirenja nad Izraelom, prema svemu što je zapovjedio Božji sluga Mojsije.
50 (6:35) Ovo su Aronovi sinovi: sin mu Eleazar, njegov sin Pinhas, njegov sin Abišua,
51 (6:36) njegov sin Buki, njegov sin Uzi, njegov sin Zerahja,
52 (6:37) njegov sin Merajot, njegov sin Amarja, njegov sin Ahitub,
53 (6:38) njegov sin Sadok, njegov sin Ahimaas.
54 (6:39) Ovo su im boravišta po naseljima u njihovu području: Aronovim sinovima od Kehatove obitelji - jer na njih je pao ždrijeb -
55 (6:40) dali su Hebron u judejskoj zemlji s pašnjacima oko njega.
56 (6:41) Gradsko polje i njegova sela dali su Jefuneovu sinu Kalebu.
57 (6:42) Dali su, dakle, Aronovim sinovima gradove-utočišta Hebron i Libnu s pašnjacima, Jatir i Eštemou s pašnjacima,
58 (6:43) Hilez s pašnjacima, Debir s pašnjacima,
59 (6:44) Ašan s pašnjacima i Bet Šemeš s pašnjacima.
60 (6:45) Od Benjaminova plemena: Gebu s pašnjacima, Alemet s pašnjacima i Anatot s pašnjacima; dakle trinaest gradova po njihovim rodovima.
61 (6:46) Ostalim Kehatovim sinovima prema plemenskim rodovima pripalo je ždrijebom deset gradova od polovine Manašeova plemena.
62 (6:47) Geršomovim sinovima po njihovim rodovima pripalo je od Jisakarova plemena, od Ašerova plemena, od Naftalijeva plemena i od Manašeova plemena u Bašanu trinaest gradova.
63 (6:48) Merarijevim sinovima po njihovim rodovima pripalo je ždrijebom od Rubenova plemena, od Gadova plemena i od Zebulunova plemena dvanaest gradova.
64 (6:49) Tako su Izraelovi sinovi dali levitima te gradove s pašnjacima.
65 (6:50) Dali su ždrijebom od plemena Judinih sinova, od plemena Šimunovih sinova i od plemena Benjaminovih sinova te gradove koje su spomenuli poimence.
66 (6:51) Onima koji su bili od rodova Kehatovih sinova te dobili ždrijebom gradove od Efrajimova plemena
67 (6:52) dali su kao gradove-utočišta Šekem s pašnjacima u Efrajimovoj gori i Gezer s pašnjacima,
68 (6:53) Jokmeam s pašnjacima, Bet Horon s pašnjacima,
69 (6:54) Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima.
70 (6:55) Od polovine Manašeova plemena dali su rodovima ostalih Kehatovih sinova: Aner s pašnjacima i Bileam s pašnjacima.
71 (6:56) Geršomovim sinovima dali su od rodova polovine Manašeova plemena Golan u Bašanu s pašnjacima i Aštarot s pašnjacima.
72 (6:57) Od Jisakarova plemena Kedeš s pašnjacima, Dobrat s pašnjacima,
73 (6:58) Ramot s pašnjacima i Anem s pašnjacima.
74 (6:59) Od Ašerova plemena Mašal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima,
75 (6:60) Hukok s pašnjacima i Rehob s pašnjacima.
76 (6:61) Od Naftalijeva plemena Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamon s pašnjacima i Kirjatajim s pašnjacima.
77 (6:62) Ostalim Merarijevim sinovima dali su od Zebulunova plemena Rimon s pašnjacima i Tabor s pašnjacima.
78 (6:63) S onu stranu Jordana, prema Jerihonu, na istočnoj strani Jordana, dali su im od Rubenova plemena Beser u pustinji s pašnjacima, Jahsu s pašnjacima,
79 (6:64) Kedemot s pašnjacima i Mefaat s pašnjacima.
80 (6:65) Od Gadova plemena Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima,
81 (6:66) Hešbon s pašnjacima i Jazer s pašnjacima.