1 Ljetopisa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Poglavlje 25

David je s vojničkim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji će zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; između njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi:
2 od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi.
3 Od Jedutuna: Jedutunovih šest sinova: Gedalija, Sori, Ješaja, Šimej, Hašabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slaveći i hvaleći Jahvu.
4 Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot.
5 Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Božje stvari da uzvisi njegovu moć; a Bog je dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri.
6 Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu Domu uz cimbale, harfe i citre za službu u Božjem Domu, po kraljevoj uredbi.
7 Bilo ih je, s njihovom braćom, uvježbanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vještaka.
8 Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najveći, učitelj kao i učenik.
9 Prvi je ždrijeb pao na Asafovca Josipa, drugi na Gedaliju s njegovom braćom i sinovima, njih dvanaest,
10 treći na Zakura s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
11 četvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
12 peti na Netaniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
13 šesti na Bukiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest,
14 sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
15 osmi na Ješaja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
16 deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
17 deseti na Šimeja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
18 jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
19 dvanaesti na Hašabju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
20 trinaesti na Šubaela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
21 četrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
22 petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
23 šesnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
24 sedamnaesti na Jošbekaša s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
25 osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
26 devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
27 dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
28 dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
29 dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
30 dvadeset i treći na Mahaziota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
31 dvadeset i četvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest.