1 Pedro

1 2 3 4 5


Kapitulo 5

Busa kanila nga mga anciano nga anaa kaninyo, magatambag ako ingon nga ilang masigka-anciano ug saksi sa mga pag-antus ni Cristo, ug mag-aambit usab sa himaya nga igapadayag unya.
2 Tagda ninyo ang panon sa Dios nga anaa diha kaninyo, dili nga daw sa ingon sa gipamugos kamo kondili sa kinabubut-on ninyo gayud, dili alang sa makauulawng pagpanapi kondili inubanan sa kadasig,
3 dili sa hinarihari nga pagdumala kanila nga gipiyal kaninyo dondili ingon nga mga panig-ingnan nga pagaawaton sa panon.
4 Ug inigpadayag kaninyo sa pangulong Magbalantay, kamo managpakadawat unya sa mahimayaong purongpurong nga dili malawos.
5 Maingon man usab kamong mga batan-on kinahanglan managpasakop kamo nga misinugtanon sa mga anciano. Kamong tanan, panagsul-ob kamog pagpaubos alang sa usa ug usa, kay "Ang Dios magabatok sa mga mapahitas-on, apan sa mga mapaubsanon siya magahatag ug grasya."
6 Busa ipahiubos ninyo ang inyong kaugalingon ilalum sa gamhanang kamot sa Dios, aron kamo iyang igatuboy unya sa gitagal nga panahon.
7 Itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka, kay siya may kahangawa man alang kaninyo.
8 Magmalinawon kamo sa hunahuna, managtukaw kamo. Ang inyong kaaway nga mao ang yawa nagalibotlibut sama sa leon nga nagangulob nga nangitag iyang matukob.
9 Kaniya kinahanglan managpanukol kamo nga malig-on sa inyong pagtoo, sa nahibaloan ninyo nga ang samang mga pag-antus kinahanglan gayud masinati ninyong tanan nga masigkaigsoon nga ania sa kalibutan.
10 Ug tapus kamo makaantus sa makadiyot, ang Dios sa tanang grasya, nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyang dayong himaya diha kang Cristo, mao gayud ang mangunay sa pag-ayo, paglig-on, ug pagbaskug kaninyo.
11 Ang panggahum iya hangtud sa kahangturan. Amen.
12 Pinaagi kang Silvano, igsoon nga kasaligan sumala sa paghunahuna ko, nagasulat ako kaninyo sa hamubo, sa pagtambag ug pagpanghimatuod nga kini mao ang matuod na grasya sa Dios; kinahanglan magmalig-on kamo sa pagbarug niini.
13 Ang iglesia nga ania sa Babilonia, nga pinili usab, nangomusta kaninyo; ug maingon man usab si Marcos nga akong anak.