Santiago

1 2 3 4 5


Kapitulo 5

Nan, mga dato, panghilak ug paniyabaw kamo tungod sa mga kagul-anan nga taliabut kaninyo.
2 Ang inyong kadato mangadunot ug ang inyong mga bisti pangotkoton sa mga tangkob.
3 Ang inyong bulawan ug salapi mahurot sa taya, ug ang ilang taya magasaksi batok kaninyo, magaot-ot sa inyong unod. Kamo nagatigum ug bahandi alang sa katapusang mga adlaw.
4 Ania karon, nagatuwaw ang mga suhol nga inyong gitikas gikan sa mga mamomoo nga nanag-ani sa inyong mga uma; ug ang mga pagtuwaw sa mga mag-aani nahidangat sa mga dalunggan sa Ginoo sa kasundalohan.
5 Dinhi sa yuta kamo nanagpuyo sa kaluho ug sa pagpatuyang sa kalipayan; kamo nanagpatambok sa inyong mga kasingkasing aron ihawon alang sa adlaw sa ting-ihaw.
6 Inyong gihukman ug silot, inyong gipatay ang matarung; siya dili lang mosukol kaninyo.
7 Busa mga igsoon, pagpailub kamo hangtud sa pag-anhi sa Ginoo. Tan-awa, ang mag-uuma magapaabut sa bililhong abut sa yuta; siya magapailub labut sa abut hangtud kini makadawat sa sayo ug sa ulahing ulan.
8 Kamo usab kinahanglan magpailub. Lig-ona ang inyong mga kasingkasing, kay haduol na ang pag-anhi sa Ginoo.
9 Mga igsoon, ayaw kamo pagpanghupaw sa pagmahay batok sa usa ug usa, aron kamo dili pagahukman sa silot; tan-awa, ang Maghuhukom nagatindog na sa mga gangha-an.
10 Mga igsoon, ingon nga panig-ingnan sa pag-antus ug pagpailub, palandunga ang mga profeta nga nanagsulti tungod sa ngalan sa Ginoo.
11 Tan-awa, ginahimo ta ang pagpahalipay kanila nga nanagpakaantus. Nakadungog kamo mahitungod sa pagkamainantuson ni Job, ug nakita ninyo ang katuyoan kaniadto sa Ginoo, unsa gayud kamapuanguron ug kamaloloy-on sa Ginoo.
12 Apan labaw sa tanan, mga igsoon, ayaw gayud kamo pagpanumpa, bisan pa kon ipasikad sa langit o sa yuta o sa bisan unsa pang panumpaa, hinonoa ang inyong oo himoa nga oo ra, ug ang inyong dili himoa nga dili ra, aron dili kamo mahiagum sa hukom sa silot.
13 Aduna ba kaninyoy nagaantus? Paampoa siya. Aduna bay nagamalipayon? Paawita siya sa pagdayeg.
14 Aduna ba kaninyoy nagamasakiton? Ipakuha niya ang mga anciano sa iglesia, ug paampoa sila alang kaniya, nga magahaplas kaniya lanaug tungod sa ngalan sa Ginoo;
15 ug ang pag-ampo nga inubanag pagtoo magaayo sa masakiton, ug siya pagabangonon sa Ginoo; ug kon siya nakasala man, siya pagapasayloon.
16 Busa ngadto sa usa ug usa magsinugiray kamo sa inyong mga sala, ug pag-ampo kamo alang sa usa ug usa, aron kamo mangaayo. Ang pagpangamuyo sa tawong matarung dakug kahimoan inig-ampo niya.
17 Si Elias maoy usa ka tawo nga sama kanatog kinaiya, ug siya nag-ampo pag-ayo nga dili unta mag-ulan, ug wala tuod mag-ulan sa yuta sulod sa tulo ka tuig ug unom ka bulan.
18 Unya siya nag-ampo pag-usab ug ang langit nagpaulan, ug ang yuta mipaani sa iyang abut.
19 Mga igsoon ko, kon aduna kaninyoy mahisalaag gikan sa kamatuoran ug may usa nga makapabalik kaniya,