Colosas

1 2 3 4


Kapitulo 2

Kay buot ko nga inyong masayran ang kadaku sa akong panlimbasug alang kaninyo, ug alang kanila sa Laodicea, ug alang sa tanan nga wala makakita sa akong nawong,
2 aron ang ilang kasingkasing mamalig-on sa diha nga matagik kini sa gugma, aron makabaton sila sa tanang kadagaya sa kasaligan nga pagpanabut ug kahibalo mahitungod sa tinago sa Dios, ang tinago nga mao si Cristo,
3 kang kinsa natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo.
4 Gisulti ko kini aron kamo dili malimbungan ni bisan kinsa pinaagi sa mga pulong nga makabibihag.
5 Kay bisan tuod ako wala diha kaninyo sa lawas, ako anaa uban kaninyo sa espiritu, nga nagakalipay sa pagsaksi sa inyong pagkamahusay ug sa kalig-on sa inyong pagtoo kang Cristo.
6 Busa, maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Cristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya,
7 nga mga pinagamut ug pinatubo diha kaniya ug linig-on diha sa pagtoo, ingon nga niini gitudloan kamo, nga magamadagayaon sa pagpasalamat.
8 Bantayi ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa pilosopiya ug sa malimbongon nga pagpatootoo, sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilinbilin, sumala sa mga paninugdan nga tinoohan sa kalibutan, ug dili sumala ni Cristo.
9 Kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios,
10 ug sa kinabuhi nangatugob kamo diha kaniya nga mao ang ulo sa tanang pamunoan ug kagahum.
11 Diha kaniya usab kamo nakadawat sa sirkunsisyon nga dili hinimo sa mga kamot, kondili sa sirkunsisyon nga pinaagi kang Cristo sa diha nga nahukasan kamo sa unodnon nga lawas;
12 ug gikalubong kamo uban kaniya diha sa bautismo, nga niini kamo usab gibanhaw uban kaniya pinaagi sa pagtoo sa gahum sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay.
13 Ug sa mga patay pa kamo diha sa mga kalapasan ug sa pagkawalay sirkunsisyon sa inyong unod, uban kaniya kamo gibuhi sa Dios sa napasaylo niya kita sa tanan tang kalapasan,
14 sa napapas niya ang sulat nga nagbabag batok kanato pinaagi sa ipatuman niini; ug kini iyang gikuha sa atong agianan ug gilansang sa krus.
15 Ang mga pamunoan ug kagamhanan iyang gihuboan sa mga hinagiban ug iyang gipasundayag sa kadaghanan, diha sa iyang pagdaug batok kanila pinaagi sa krus.
16 Busa ayaw tugoti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kan-onon ug ilimnon, o mahitungod sa pangilin o sa Bulan nga bag-ong subang o sa adlaw nga igpapahulay.
17 Kini sila landong lamang sa butang nga umalabut, apan ang lawas iya ni Cristo.
18 Ayaw tugoti nga adunay manikas kaninyo pinaagi sa iyang kinabobut-ong pagpulopahiubos ug pagsimbag mga manulonda, sa pagbarug niya diha sa iyang mga panan-awon, nga sa walay katarungan nagapasigarbo tungod sa iyang unodnon nga mga panghunahuna.
19 Ang maong tawo wala mag-ungot sa Ulo, nga gikan niini ang tibuok nga lawas, ingon nga gibuhi ug nasumpay pinaagi sa mga lutahan ug mga kaugatan niining maong lawas, nagatubo sa tinuboan nga gikan sa Dios.
20 Kon kamo namatay man ugaling uban kang Cristo, ug nahimulag na gikan sa mga pinanugdan nga tinoohan sa kalibutan, nganong nagakinabuhi man lagi kamo nga daw iya pa gihapon sa kalibutan? Nganong nagapailalum pa man kamo sa mga kasugoan nga nagaingon,
21 "Ayaw pagkupti, Ayaw pagtilawi, Ayaw paghikapa"
22 (labut sa mga butang, nga tanan kini nagakawagtang samtang ginagamit), tuman sa tawhanong kalagdaan ug tuloohan? 23 Sa pagkatinuod ang maong mga butang adunay dagway sa kaalam diha sa kinaugalingong pagtuman sa pagsimba, ug sa kinabobut-ong pagpulopahiubos, ug sa pagsakit sa lawas; apan kining mga butanga walay kapuslanan, hinonoa nagaalagad lamang alang sa katagbawan sa unod.