Filipos

1 2 3 4


Kapitulo 3

Dugang pa niini, mga igsoon, pagkalipay kamo diha sa Ginoo. Ang pagsulat kaninyo sa mao ra gihapong mga butanga dili makataka kanako, ug alang kaninyo kini makapalig-on.
2 Likayi ninyo ang mga iro, likayi ninyo ang mga magbubuhat ug dautan, likayi ninyo sila nga mga nanagpamutol ug unod.
3 Kay kita mao ang tinuod nga mga may sirkunsisyon, kita nga nagasimba sa Dios diha sa espiritu, ug nagapasigarbo kang Cristo Jesus, ug walay pagsalig sa unod.
4 Ngani ako may pasikaranan sa pagsalig sa unod usab. Kon adunay laing tawo nga magadahum nga siya may pasikaranan sa pagsalig sa unod, ako labaw pa:
5 gisirkunsisyonan ako sa ikawalong adlaw gikan sa akong pagkahimugso, sa kaliwatan ako ni Israel, sa banay ni Benjamin, Hebreohanon nga natawog mga Hebreohanon; bahin sa kasugoan, Fariseo;
6 bahin sa pagkamasibuton, maglulutos sa iglesia; bahin sa pagkamatarung nga pinasikad sa kasugoan, dili masaway.
7 Ngani bisan unsang kadaugan nga akong naangkon kaniadto, kini ako nang giisip nga kapildihan tungod kang Cristo.
8 Sa pagkatinuod ang tanan akong ginaisip nga kapildihan tungod sa labawng kabililhon sa pagpakaila kang Cristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya napildihan ako sa tanang butang, ug kini sila ginaisip ko ingon nga mga biya na aron lamang maako si Cristo
9 ug makaplagan ako diha kaniya, dili nga nagabaton ako sa pagkamatarung nga akong kaugalingon pinasikad sa kasugoan, kondili nianang pagkamatarung nga pinaagi sa pagtoo kang Cristo, ang pagkamatarung nga gikan sa Dios, nga nagasukad sa pagtoo;
10 aron ako makaila kaniya ug sa gahum sa iyang pagkabanhaw ug sa pag-ambit sa iyang mga kasakit, nga mahisama kaniya sa iyang pagkamatay,
11 aron nga kon mahimo makab-ot ko ang pagkabanhaw gikan sa mga patay.
12 Dili nga nakab-ot ko na kini, o nahingpit na ako; hinonoa ginaagpas ko kini aron mahimong akong kaugalingon, sanglit nahimo na man ako ni Cristo Jesus nga iyang kaugalingon.
13 Mga igsoon, wala ako mag-isip nga kini nahimo ko nang akong kaugalingon; hinoon, usa ka butang akong ginabuhat mao kin: sa ginakalimtan ko ang nanagpangagi na ug sa nagadasdas ako paingon sa anaa sa unahan,
14 ako nagapadayon paingon sa dauganan, ngadto sa ganti nga mao ang sa langitnong pagtawag kanato sa Dios diha kang Cristo Jesus.
15 Kitang tanan nga mga hamtong na sa pagtoo kinahanglan magabaton sa maong panghunahuna; ug kon ugaling kamo lahi man ug panghunahuna, kini usab igapadayag ra kaninyo sa Dios.
16 Mao lamang nga kinahanglan managgawi kita sumala nianang kahibalo nga ato nang nakab-ot karon.
17 Mga igsoon, panag-usa kamo sa pag-awat kanako, ug timan-i ninyo sila nga nanaggawi sa ingon sumala sa sulondon nga inyong nadawat kanamo.
18 Kay daghan ang nagagawi nga mahitungod kanila giingnan ko na kamo sa makadaghan, ug nga bisan karon magaingon ako uban sa paghilak, nga kini sila nagagawi ingon nga mga kaaway sa krus ni Cristo.
19 Ang ilang dadangatan mao ang pagkalaglag, ang ilang dios mao ang ilang tiyan, ang ilang ginapasigarbo mao ang ilang kaulaw, ang ilang mga hunahuna gitumong diha sa mga butang sa yuta.
20 Apan kita mga molupyo sa langit, ug gikan niini atong ginapaabut ang Manluluwas, ang Ginoong Jesu-Cristo.
21 Siya mao ang magausab sa atong timawa nga lawas aron kini mahisama sa iyang mahimayaong lawas, pinaagi sa gahum nga nakapahimo kaniyang takus bisan pa sa pagsakop sa tanang mga butang sa ilalum kaniya.