Ester

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kapitulo 10

Ug ang hari nga si Assuero naghimo ug usa ka buhis sa yuta, ug sa mga pulo sa dagat. 2 Ug ang tanang mga buhat sa iyang gahum, ug sa iyang pagkagamhanan, ug ang tanang kasaysayan sa pagkadaku ni Mardocheo, diin ang hari nagpauswag kaniya, wala ba sila mahisulat sa basahon sa mga cronicas sa mga hari sa Media ug Persia? 3 Kay si Mardocheo nga Judio sunod sa hari nga si Assuero, ug daku taliwala sa mga Judio, ug gikahimut-an sa kadaghanon sa iyang mga kaigsoonan, nangita sa kaayohan sa iyang katawohan, ug namulong sa pakigdait sa tanan niyang kaliwatan.