IziLilo

1 2 3 4 5


Isahluko 5

Kukhumbule, Yehova, okusihleleyo; Bheka, uyibone ingcikivo yethu.
2 Ilifa lethu lisuke lenziwa elabasemzini, Izindlu zethu zalunga kwabolunye uhlanga.
3 Siziinkedama, asinabawo; Oma banjengabahlolokazi.
4 Amanzi ethu siwasela ngesilivere; Iinkuni zethu ziza kuthi ngexabiso.
5 Intshutshiso iphezu kwentamo yethu; Sidiniwe, asinakuphumla.
6 Isandla sisinika amaYiputa, Nama-Asiriya, ukuba sihluthe sisonka.
7 Oobawo bonile, abasekho; Thina sithwele ubugwenxa babo.
8 Silawulwa ngabakhonzi; Akukho usiqhiwulayo ezandleni zabo.
9 Isonka sethu sisizuza ngomphefumlo wethu usisichenge. Ngenxa yekrele lasentlango.
10 Ulusu lwethu luyavutha njengeziko Ngenxa yolophu lwendlala.
11 Badlwengule abafazi eZiyon, Iintombi emizini yakwaYuda.
12 Baxhome abathetheli ngezandla; Ubuso bamadoda amakhulu abubekwa.
13 Amadodana athwala amatye okusila, Amakhwenkwe akhubeka phantsi kweenkuni.
14 Amadoda amakhulu aphezile ukuya esangweni; Amadodana, ekubetheni uhadi.
15 Iphelile imihlali yentliziyo yethu, Ukuqamba kwethu kujike kwaba kukumbambazela.
16 Siwile isithsaba entlokweni yethu; Yeha ke thina! kuba sonile.
17 Ngenxa yoko ityhafile intliziyo yethu; Ngenxa yezo zinto amnyama amehlo ethu;
18 Ngenxa yentaba yaseZiyon, kuba ibharhile, Kuhamba iimpungutye phezu kwayo.
19 Wena, Yehova, uhleli ngonaphakade; Itrone yakho ikwisizukulwana ngesizukulwana.
20 Yini na ukuba usilibale ngonaphakade, Usilahle imihla emide?
21 Sibuyisele kuwe, Yehova; sobuya; Hlaziya imihla yethu njengokwamandulo.
22 Ungaba usicekise mpela na, Wanoburhalarhume kuthi ngokukhulukazi na?