Difficult Times



 • 1 YooKumkani 17:16
 • Endlaleni ukukhulula ekufeni Emfazweni ukukhulula ekuxatyelweni ngekrele,
  UYobhi 5:20
 • UYehova makabe yingxonde kotyunyuziweyo, Ingxonde ngamaxesha engxingongo;Bakholose ngawe abalaziyo igama lakho; Ngokuba akubashiyanga abakuquqelayo wena, Yehova.
  iNdumiso 9:9, 10
 • NguYehova umazi wemihla yabagqibeleleyo, Nelifa labo liya kuba ngunaphakade.Abayi kudana ngexesha lobubi; Baya kuhlutha ngeemini zendlala:
  iNdumiso 37:18, 19
 • Ndaka ndamtsha, kungokunje ndimdala; Ukanti andizanga ndilibone ilungisa lishiywa, Nembewu yalo ivukela ukutya.
  iNdumiso 37:25
 • Kumongameli: eyoonyana bakaKora; ngeyeentombi. Ingoma. UThixo ulihlathi, uligwiba kuthi; Ezimbandezelweni ufumaneke eluncedo kunene.Ngenxa yoko asoyiki ekuphendukeni kwehlabathi, Ekudilikeleni kweentaba esazulwini solwandle.Makagqume alephuze amanzi alo, Iintaba zinyikime ngokukratsha kwalo. (Phakamisani.)
  iNdumiso 46:1-3
 • Kholosani ngaye ngamaxesha onke, nina bantu; Phalazani intliziyo yenu phambi kwakhe. UThixo ulihlathi kuthi. (Phakamisani.)
  iNdumiso 62:8
 • Uthi kuYehova, Hlathi lam, Mboniselo yam, Thixo wam, endikholose ngaye!
  iNdumiso 91:2
 • Waneka ilifu lokubasitha, Nomlilo wokukhanyisa ebusuku.Babiza, wazisa izagwityi, Wabahluthisa nangesonka sasezulwini.Wavula iliwa, abaleka amanzi, Ahamba engumlambo emqwebedwini.
  iNdumiso 105:39-41
 • Ngokuba ndiya kugalela amanzi phezu kwabanxaniweyo, nemiqukuqela yamanzi phezu kwelizwe elomileyo. Ndiya kugalela uMoya wam phezu kwembewu yakho, nentsikelelo yam phezu kwenzala yakho.
  Isaya 44:3
 • Ukuba ke ingca leyo yasendle, ethi namhla ibekho, ize ngomso iphoswe eziko, wenjenjalo uThixo ukuyambathisa, akayi kunambathisa kakhulu ngakumbi na, bantundini balukholo luncinane?Musani ukuxhala ngoko, nisithi, Sodla ntoni na, sosela ntoni na, siya kwambatha ntoni na?
  UMateyu 6:30, 31
 • Ngubani na oya kusahlula eluthandweni lukaKristu? Yimbandezelo na, luxinaniso na, yintshutshiso na, yindlala na, bubuze na, yingozi na, likrele na?Njengokuba kubhaliwe kwathiwa, Ngenxa yakho sibulawa imini yonke; Sibalelwe ekuthini sizizimvu zokuxhelwa.Kanti ke kwezo zinto zonke, sisuka soyise sigqithisele, ngaye owasithandayo.Kuba ndeyisekile kukuba nakufa, nabomi, nazithunywa zezulu, nazilawuli, naziphathamandla, nanto zikhoyo, nanto zizayo,nabuphakamo, nabunzulu, nasinye isidalwa esisimbi, asiyi kuba nako ukusahlula thina eluthandweni lukaThixo, olukuye uKristu Yesu, iNkosi yethu.
  KwabaseRoma 8:35-39
 • Siyabandezelwa ngeenxa zonke, singaxineki; siyathingaza, singancami; sitshutshiswa, asiyekelwa;sikhahlelwa phantsi, asitshatyalaliswa;
  2 KwabaseKorinte 4:8, 9
 • Wathi umfazi wasabela entlango, apho ikhona indawo ayilungiselwe nguThixo, ukuze bamnqake khona imihla eliwaka elinamakhulu mabini anamanci mathandathu.
  IsiTyhilelo 12:6