Wisdom


 • iNdumiso 5:8
 • Ndazise iindlela zakho, Yehova, Ndifundise umendo wakho.Ndinyathelise enyanisweni yakho, undifundise; Ngokuba unguThixo ongumsindisi wam; Ndithembe wena yonke imihla. iNdumiso 25:4, 5
 • Uyabanyathelisa abalulamileyo emasikweni akhe, Abafundise abalulamileyo indlela yakhe. iNdumiso 25:9
 • Ndiyalele, Yehova, indlela yakho, Ndikhaphe emendweni othe tye, ngenxa yabandilaleleyo. iNdumiso 27:11
 • Ndiya kukuqiqisa ndikuyalele indlela owohamba ngayo: Ndiya kukucebisa, iliso lam likuwe. iNdumiso 32:8
 • Amanyathela omfo aqiniswa nguYehova, Ayithande indlela yakhe. iNdumiso 37:23
 • Uya kundikhapha ngecebo lakho. Undithabathe emveni koku, ndibe nozuko. iNdumiso 73:24
 • Vula amehlo am, ukuba ndiyibone Imisebenzi ebalulekileyo yasemyalelweni wakho. iNdumiso 119:18
 • Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. iNdumiso 119:105
 • The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple. iNdumiso 119:130
 • Ndivise kwakusasa inceba yakho, Ngokuba ndikholose ngawe. Ndazise indlela endiya kuhamba ngayo: Ngokuba ndiwuphakamisela kuwe umphefumlo wam. iNdumiso 143:8
 • Kholosa ngoYehova ngentliziyo yakho yonke, Ungayami okwakho ukuqonda.Uze umazi yena ezindleleni zakho zonke; Wowulungelelanisa umendo wakho. miZekeliso 3:5, 6
 • Ekuhambeni kwakho sokukhapha; Ekulaleni kwakho sokugcina; Ekuvukeni kwakho soncokola nawe. miZekeliso 6:22
 • iindlebe zakho zive ilizwi ngasemva kwakho, lisithi, Nantsi indlela; hambani ngayo, nokuba nisinga ekunene, nokuba nisinga ekhohlo. Isaya 30:21
 • Ndozihambisa iimfama ngendlela ezingayaziyo, ndizinyathelise kwiingqushu ezingazaziyo; ubumnyama ndibenza ukukhanya phambi kwazo, iindawo ezimagqagala zibe zithabazi. Zizo ezo izinto endiya kuzenza, ndingazishiyi. Isaya 42:16
 • INkosi uYehova indinike ulwimi lwabafundileyo, ukuze ndikwazi ukuzimasa otyhafileyo ngelizwi. Ivusa imiso ngemiso, indivusela indlebe ukuba ndive ngokwabafundileyo Isaya 50:4
 • Uya kuhlala ekwalathisa uYehova, awuhluthise umphefumlo wakho ekubaleleni kwelanga, omeleze amathambo akho, ube njengomyezo onyakanyiswa yimvula, nanjengendawo ephuma amanzi, emanzi angatshiyo. Isaya 58:11
 • Ndiyazi, Yehova, ukuba ayikhona emntwini indlela yakhe; akukhona endodeni ehambayo ukuqinisela ukunyathela kwayo. Yeremiya 10:23
 • Baya kuza belila, ndibakhokele betarhuzisa; ndibase emilanjeni yamanzi ngendlela ethe tye, bengakhubeki kuyo; kuba ndinguyise kuSirayeli, uEfrayim ngowamazibulo am. Yeremiya 31:9
 • (kuba sihamba ngokholo, asihambi ngakubona); 2 KwabaseKorinte 5:7
 • Kuba ilizwi likaThixo liphilile, lisebenza, libukhali ngaphezu kwamakrele onke antlangothi mbini; lihlaba liphumele, lide lahlule umphefumlo kwanomoya, amalungu kwanomongo; linokugweba iingcingane nezicamango zentliziyo. KumaHebhere 4:12
 • 2 YeziKronike 19:6
 • Ewe, ukuba uthe wayibiza ingqondo, Walisa ekuqondeni ilizwi lakho; Uya kwandula ukukuqonda ukoyika uYehova, Ukufumane ukumazi uThixo,Ngokuba uYehova upha ubulumko; Emlonyeni wakhe kuphuma ukwazi nokuqonda. miZekeliso 2:3, 5, 6
 • Zezomntu izicwangciso zentliziyo; Ke yona impendulo yolwimi ivela kuYehova. miZekeliso 16:1
 • Abantu abanobubi abakuqondi okusesikweni; Ke bona abamquqelayo uYehova baqonda izinto zonke. miZekeliso 28:5
 • ahle ahlale phezu kwalo uMoya kaYehova, umoya wobulumko nowengqondo, umoya wecebo nowobugorha, umoya wokwazi nowokoyika uYehova.Ivumba elithozamisayo kuye likukoyika uYehova, angagwebi ngokokubona kwamehlo akhe, angohlwayi ngokokuva kweendlebe zakhe. Isaya 11:2, 3
 • Abo bantwana bane uThixo wabanika ukwazi, nokuziqonda iincwadi zonke, nobulumko; uDaniyeli waba nokuyiqonda imibono yonke, namaphupha. Daniel 1:17
 • Ukuba ke ubani kuni uswele ubulumko, makacele kuThixo, onika bonke engenakumbi, engangcikivi; wobunikwa. EkaYakobi 1:5
 • Ndivise kwakusasa inceba yakho, Ngokuba ndikholose ngawe. Ndazise indlela endiya kuhamba ngayo: Ngokuba ndiwuphakamisela kuwe umphefumlo wam. iNdumiso 143:8
 • Ndifundise ukwenza ikholo lakho, ngokuba unguThixo wam. UMoya wakho olungileyo makandikhaphele ezweni elisithabazi.Ngenxa yegama lakho, Yehova, ndiphilise; Wukhuphe embandezelweni umphefumlo wam ngobulungisa bakho. iNdumiso 143:10, 11
 • miZekeliso 1:5
 • Indlela yesimathane ithe tye kwawaso amehlo; Ophulaphula ukucetyiswa usisilumko. miZekeliso 12:15
 • Iingcinga ziyatshitsha ngokungabikho kokucweya; Ke zona zima ngamaphakathi amaninzi. miZekeliso 15:22
 • Live icebo, ulwamkele uqeqesho, Ukuze ulumke ngexesha elizayo. miZekeliso 19:20
 • Iingcinga zizinyaswa yingcebiswano; Yilwa imfazwe unecebo elilungileyo. miZekeliso 20:18
 • Ngokuba, ukhokelwe bubulumko, woba nako ukuzilwa iimfazwe zakho; Nosindiso lusebuninzini bamaphakathi. miZekeliso 24:6
 • Musani ukugweba ngokwembonakalo; gwebani ngomgwebo olungisayo. UYohane 7:24
 • Ke bona ubulumko baphezulu ukuqala bunyulu, buze bube boboxolo; buyancendezela, buthozame kakuhle, buzele yinceba neziqhamo ezilungileyo; abunankani, abunaluhanahaniso. EkaYakobi 3:17
 • Oku kokwesithathu ndisiza kuni. Onke amazwi aya kumiswa ngomlomo wamangqina amabini, nokuba mathathu. 2 KwabaseKorinte 13:1