Rest and Vacations


 • iNdumiso 3:5
 • Usindiso lolukaYehova: Mayibe phezu kwabantu bakho intsikelelo yakho. (Phakamisani.) iNdumiso 4:8
 • Akuyi koyikiswa zizothuso ebusuku, Nalutolo lubaleka emini; iNdumiso 91:5
 • Nifumana nivuka kusasa, Nihlale nisebenza kude kube sebusuku, Nikudla ukudla kokubulaleka; Uyipha intanda yakhe, ilele ubuthongo. iNdumiso 127:2
 • Ukuba uthe walala, akuyi kunkwantya; Wolala, bube mnandi ubuthongo bakho. miZekeliso 3:24
 • Bumnandi ubuthongo bosebenzayo, nokuba incinane, nokuba ininzi into ayidlayo; ke intabalala yesityebi ayisivumeli ukuba silale buthongo. Ecclesiastes 5:12
 • Lingena eluxolweni; baphumla ezililini zabo ababehambe ngokuthe gca. Isaya 57:2
 • Makabongwe uYehova, obanike ukuphumla abantu bakhe amaSirayeli, njengoko konke wakuthethayo; akwaphalala nalinye ilizwi kuwo onke amazwi akhe alungileyo, awawathethayo ngoMoses umkhonzi wakhe. 1 YooKumkani 8:56
 • Wokholosa, ngokuba sekukho ithemba, Uhlole, ulale phantsi enkolosekweni; UYobhi 11:18
 • Lingena eluxolweni; baphumla ezililini zabo ababehambe ngokuthe gca. Isaya 57:2
 • Ukuba uthe walubuyisa unyawo lwakho kwisabatha, ukuba ungenzi okunanzileyo ngomhla wam ongcwele; wathi ukuyibiza isabatha isisonwabiso, ingcwele kaYehova; wathi inozuko, wayizukisa ke ngokungenzi iindlela zakho, ngokungafumani okunanzileyo, uthethe iintetho ezingeni:uya kwandula ukuziyolisa ngoYehova, ndikukhwelise emimangweni yomhlaba, ndikudlise ilifa likaYakobi uyihlo; kuba umlomo kaYehova uthethile. Isaya 58:13:14
 • Ke ngoko nokuba niyadla, nokuba niyasela, nokuba nenza yiphi na into, zenzeleni uzuko lukaThixo izinto zonke. 1 KwabaseKorinte 10:31
 • Ngoko ke abantu bakaThixo balindwe luphumlo olunjengolwesabatha.Kuba lowo ungeneyo ekuphumleni kwakhe, naye ngokwakhe uphumle kuyo imisebenzi yakhe, njengoThixo kweyeyakhe. KumaHebhere 4:9, 10