uxolo


 • Ke wena uya kuya kooyihlo unoxolo; ungcwatywe uyingwevu enkulu.
  IGenesis 15:15
 • UYehova uya kubanika abantu bakhe amandla; UYehova uya kubasikelela abantu bakhe ngoxolo.
  IiNdumiso 29:11
 • Suka ebubini, wenze okulungileyo; Funa uxolo, uluphuthume.
  IiNdumiso 34:14
 • Ke bona abalulamileyo baya kulidla ilifa ilizwe, Baziyolise ngobuninzi boxolo.
  IiNdumiso 37:11
 • Gcina ogqibeleleyo, ukhangele othe tye; Ngokuba izivela-mva zezomntu woxolo.
  IiNdumiso 37:37
 • Banoxolo olukhulu abawuthandayo umyalelo wakho; Akukho sikhubekiso kubo.
  IiNdumiso 119:165
 • Mna ndingowoxolo; Ke ndithi ndakuthetha, bona babe yimfazwe.
  IiNdumiso 120:7
 • Ekukholisweni kukaYehova ziindlela zendoda, Uyixolelanisa neentshaba zayo nayo.
  ImiZekeliso 16:7
 • ukuthanda kunexesha lako, ukuthiya kunexesha lako; kukho ixesha lemfazwe, kukho nexesha loxolo.
  EcclesiastesImiZekeliso 3:8
 • Ngokuba sizalelwe umntwana, sinikwe unyana; ukuthethela kusesixhantini sakhe; igama lakhe kuthiwa nguMmangaliso, nguMcebisi, nguThixo oligorha, nguSonini-nanini, nguMthetheli woxolo,
  UIsaya 9:6
 • Intliziyo ezimasekileyo uyayilondoloza, ixole ixolile; ngokuba ikholose ngawe.
  UIsaya 26:3
 • Wothi umsebenzi wobulungisa ube luxolo, nokwenza kobulungisa kube kukuzola nokukholosa ngonaphakade;
  UIsaya 32:17
 • Bonke abantwana bakho baya kuba ngabafundi bakaYehova, lube lukhulu uxolo lwabantwana bakho.
  UIsaya 54:13
 • Kuba niya kuphuma ninovuyo, nithundezwe ninoxolo. Iintaba neenduli ziya kugqabhuka zimemelele phambi kwenu, imithi yasendle ibethe izandla.
  UIsaya 55:12
 • Alukho uxolo kwabangendawo, utsho uThixo wam.
  UIsaya 57:21
 • Abayazi indlela yoxolo, okusesikweni akukho emikhondweni yabo; bazijikajikile iindlela zabo; bonke abanyathela kuzo abalwazi uxolo.
  UIsaya 59:8
 • Bakuphilisa kalula ukwaphuka kwentombi yabantu bam, besithi, Luxolo, luxolo; kungekho luxolo.
  UYeremiya 6:14
 • Ngokuba ndiyazazi iingcinga endizicingayo ngani, utsho uYehova: iingcinga zoxolo, ezingezizo ezobubi; ukuba ndininike ikamva nethemba.
  UYeremiya 29:11
 • ukuthi, Yabona, ndiwubopha ngezinto ezibotshwayo, eziphilisayo, ndibaphilise, ndibatyhilele ukuphuphuma koxolo nenyaniso.
  UYeremiya 33:6
 • Kuyafika ukuxhalaba; bafuna uxolo, alukho.
  UHezekile 7:25
 • abaprofeti bakwaSirayeli ababeprofeta ngeYerusalem, ababebona umbono woxolo, kungekho luxolo; itsho iNkosi uYehova.
  UHezekile 13:16
 • Ngenxa yobuqhokolo bakhe, yoba nempumelelo inkohliso ngesandla sakhe, azenze mkhulu entliziyweni yakhe, abatshabalalise abaninzi ngokwalama, asukele phezulu kumthetheli wabathetheli, aphulwe, ke kungabi ngasandla.
  UDaniyeli 8:25
 • Uya kungena ngokwalama nasezindaweni ezityebileyo zelizwe, enze abangakwenzanga ooyise, nooyise booyise. Uya kukwenza amachithi phakathi kwabo okuphangiweyo, namaxhoba, neempahla zazo, acinge iingcinga zakhe ngeenqaba okwexeshana.
  UDaniyeli 11:24
 • Yabonani, zisezintabeni iinyawo zabashumayela iindaba ezilungileyo, abavakalisa usindiso. Yenza imithendeleko yakho, Yuda, zalisa izibhambathiso zakho; ngokuba akasayi kubuya acande kuwe olitshijolo; unqunyulwe kwaphela.
  UNahum 1:15
 • Umnqophiso wam ubunaye uLevi, ububomi noxolo; ndamnika ezo zinto ukuba oyike. Wandoyika ke, waqhiphuka umbilini ngenxa yegama lam.
  UMalaki 2:5
 • Banoyolo abaxolisi; ngokuba baya kubizwa ngokuthi bangoonyana bakaThixo bona.
  UMateyu 5:9
 • Ukuba ke ifanelekile indlu leyo, malube phezu kwayo uxolo lwenu; ukuba ayifanelekile, uxolo lwenu malubuyele kwakuni.
  UMateyu 10:13
 • Ningabi ndize kungenisa uxolo emhlabeni; andize kungenisa luxolo, ndize kungenisa ikrele.
  UMateyu 10:34
 • Wavuka, wawukhalimela umoya, wathi kulo ulwandle, Hlala uthi tu, uthi cwaka! Wadamba umoya, kwabakho ukuzola okukhulu.
  UMarko 4:39
 • Wathi ke kuyo, Ntombi yam, ukholo lwakho lukusindisile; hamba unoxolo, phila kweso sibetho sakho.
  UMarko 5:34
 • Ityuwa ilungile yona; ke ukuba ithe ityuwa ayaba nabutyuwa, noyivakalisa ngantoni na? Yibani netyuwa phakathi kwenu, nihlale ninoxolo omnye komnye.
  UMarko 9:50
 • Ukuba ukhanye kwabo bahleliyo emnyameni, nasethunzi nilokufa, Ukuba uzingenise iinyawo zethu endleleni yoxolo.
  ULuka 1:79
 • Uzuko kuThixo enyangweni, Uxolo emhlabeni, Inkolelo ebantwini.
  ULuka 2:14
 • Uthe ke kumfazi, Ukholo lwakho lukusindisile, hamba ngoxolo.
  ULuka 7:50
 • Nendlu enisukuba ningene kuyo, yithini kuqala, Uxolo malube kule ndlu.
  ULuka 10:5
 • Ukuba ke akanako, uthi esekude, athume isigidimi, acele iindawo zoxolo.
  ULuka 14:32
 • besithi, Makabongwe lo Kumkani uzayo egameni leNkosi; uxolo emazulwini, uzuko enyangweni.
  ULuka 19:38
 • Ke kaloku, bakubon’ ukuba bayazithetha ezo zinto, uYesu ngokwakhe wema phakathi kwabo, wathi kubo, Uxolo malube nani.
  ULuka 24:36
 • Ndishiya uxolo kuni; ndininika uxolo lwam; andininiki njengokunika kwehlabathi. Mayingakhathazeki intliziyo yenu, mayingabi nabugwala.
  UYohane 14:27
 • Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze nibe noxolo kum. Ehlabathini niya kuba nembandezelo; yomelelani, mna ndiloyisile ihlabathi.
  UYohane 16:33
 • ubhalela bonke abaseRoma, abaziintanda zikaThixo, abangcwele ababiziweyo, esithi, Makube lubabalo kuni, noxolo oluvela kuThixo uBawo wethu, neNkosi uYesu Kristu.
  KwabaseRoma 1:7
 • Lityumtyum neentsizi ezindleleni zabo; Nendlela yoxolo abayazanga. Akukho koyika Thixo phambi kwamehlo abo.
  KwabaseRoma 3:16-18
 • Ngoko, sigwetyelwe nje ngokwaselukholweni, sinoxolo kuThixo ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu;
  KwabaseRoma 5:1
 • Kuba ukunyameka kwenyama ikukufa; ukunyameka ke koMoya bubomi noxolo.
  KwabaseRoma 8:6
 • Bothini na ke ukuva, kungekho mshumayeli? Bothini na ke ukushumayela, bengathunywanga? Njengokuba kubhaliwe kwathiwa, Hayi, ukuba zintle kwazo iinyawo zabashumayela iindaba ezilungileyo zoxolo, zabashumayela iindaba ezilungileyo zezinto ezilungileyo!
  KwabaseRoma 10:15
 • Ukuba kunokwenzeka, okukokwenu nina, hlalani ninoxolo nabantu bonke.
  KwabaseRoma 12:18
 • Kuba ubukumkani bukaThixo abukukudla nakusela; bubulungisa noxolo novuyo kuMoya oyiNgcwele.
  KwabaseRoma 14:17
 • Ngoko ke masisukele izinto zoxolo, nezinto zokwakhana.
  KwabaseRoma 14:19
 • Wanga ke uThixo wethemba elo anganizalisa ngalo lonke uvuyo noxolo ekukholweni, ukuze niphuphume ithemba ngamandla oMoya oyiNgcwele.
  KwabaseRoma 15:13
 • UThixo ke woxolo makabe nani nonke. Amen.
  KwabaseRoma 15:33
 • uthi, Makube lubabalo kuni, noxolo oluvela kuThixo uBawo wethu, neNkosi yethu uYesu Kristu.
  1 KwabaseKorinte 1:3
 • Kodwa ke ukuba lowo ungakholiweyo uyahluka, makahluke; umzalwana nokuba ngudade akabotshelelwe, xa kunjalo; ke uThixo usibizele eluxolweni.
  1 KwabaseKorinte 7:15
 • kuba uThixo akangowesiphithiphithi, ngowoxolo; njengokuba kunjalo kuwo onke amabandla abangcwele.
  1 KwabaseKorinte 14:33
 • Elokugqiba, bazalwana, ndithi, Vuyani, zilungiseni nigqibelele, thuthuzelekani, cingani nto-nye, zolani; wothi ke uThixo wothando noxolo abe nani.
  2 KwabaseKorinte 13:11
 • Makube lubabalo kuni, noxolo oluvela kuThixo uYise, neNkosi yethu uYesu Kristu;
  KumaGalati 1:3
 • Bonke ke abahamba ngalo mgca, makube luxolo nenceba kubo ke, nakwabangamaSirayeli kaThixo.
  KumaGalati 6:16
 • Ke sona esoMoya isiqhamo luthando, uvuyo, uxolo, ukuzeka kade umsindo, ububele, ukulunga, intembeko, ubulali, ukuzeyisa;
  KumaGalati 5:22
 • Kuba nguye oluxolo lwethu, yena uthe izinto zombini wazenza zaba nye, waluchitha ke udonga lothango oluphakathi, ubumpi ke obo, akuba ewubhangisile, esenyameni yakhe, umyalelo wemithetho esemimiselweni; ukuze abo babini abadalele kuye ngokwakhe, babe mntu mnye, mtsha, esenza ke uxolo;
  KwabaseEfese 2:14, 15
 • nikhuthalele ukubugcina ubunye boMoya ngentambo yoxolo.
  KwabaseEfese 4:3
 • nibophe ezinyaweni zenu ulungiselelo lweendaba ezilungileyo zoxolo.
  KwabaseEfese 6:15
 • Kwa-ezo zinto nazifundayo, nazamkela, naziva, nazibona kum, yenzani zona ezo; waye uThixo woxolo eya kuba nani.
  KwabaseFilipi 4:9
 • nokuthi ngaye azixolelanise naye zonke izinto, elwenzile uxolo ngalo igazi lomnqamlezo wakhe; ewe, ngaye, nokuba zizinto ezisemhlabeni, nokuba zezisemazulwini.
  KwabaseKolose 1:20
 • Uxolo lukaThixo, enabizelwa kwakulo mzimbeni mnye, malulawule ezintliziyweni zenu, nibe nokubulela.
  KwabaseKolose 3:15
 • Ke nina, bazalwana, anisebumnyameni, ukuba imini leyo iniqubule njengesela.
  1 KwabaseTesalonika 5:4
 • Ke zibaleke iinkanuko zobutsha; phuthuma ke ubulungisa, ukholo, uthando, uxolo nabo bayinqulayo iNkosi ngokwasentliziyweni ehlambulukileyo.
  2 KuTimoti 2:22
 • Phuthumani uxolo nabo bonke, nobungcwele, ekungekho namnye uya kuyibona iNkosi, engenabo;
  KumaHebhere 12:14
 • Ke kaloku uThixo woxolo, lowo wamvusayo kwabafileyo uMalusi oMkhulu wezimvu, ngegazi lomnqophiso ongunaphakade,
  KumaHebhere 13:20
 • Isiqhamo ke sobulungisa sihlwayelwa ngoxolo ngabo benza uxolo.
  EkaYakobi 3:18
 • Makaphambuke ebubini, enze okulungileyo; Makafune uxolo, aluphuthume.
  1 KaPetros 3:11
 • Kwaphuma elinye ihashe, libomvu; lowo ke wayehleli phezu kwalo wanikwa igunya lokulususa uxolo emhlabeni, nokuze basikane, wanikwa ikrele elikhulu.
  IsiTyhilelo 6:4