The Word


 • ULizwi waba yinyama, wahlala phakathi kwethu, sabubona ubuqaqawuli bakhe, ubuqaqawuli kanye bowokuphela kwamzeleyo uYise, ezele lubabalo nayinyaniso.
  UYohane1:1, 14
 • 4 Waphendula ke yena wathi, Kubhaliwe kwathiwa, Akaphili ngasonka sodwa umntu, uphila ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo.
  UMateyu 4:4
 • Ndiyibeke intetho yakho entliziyweni yam, Ukuze ndingoni kuwe.-
  iNdumiso 119:11
 • Nina nisenihlambulukile, ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni. -
  UYohane15:3
 • Kukhuthalele ukuzimisa phambi koThixo ucikidekile, ungumsebenzi ongenazintloni, ulungisa ukulahlula ilizwi lenyaniso. -
  iNdumiso 119:130
 • Kukhuthalele ukuzimisa phambi koThixo ucikidekile, ungumsebenzi ongenazintloni, ulungisa ukulahlula ilizwi lenyaniso. v-
  2 KuTimoti 2:15
 • Kuba ilizwi likaThixo liphilile, lisebenza, libukhali ngaphezu kwamakrele onke antlangothi mbini; lihlaba liphumele, lide lahlule umphefumlo kwanomoya, amalungu kwanomongo; linokugweba iingcingane nezicamango zentliziyo. -
  KumaHebhere 4:12
 • Ngumoya odlisa ubomi; inyama yona ayincedi lutho. Amazwi la ndiwathethayo kuni mna angumoya, abubomi. -
  UYohane 6:63
 • Liya kudlula izulu nomhlaba, ke wona amazwi am akasayi kudlula. -
  UMateyu 24:35
 • ngokweentsana ezisandula ukuzalwa, amasi angawelizwi, angenankohliso, ukuze nikhule ngawo; -
  1 KaPetros 2:2