Freedom from Fear


 • EkaDavide. NguYehova umkhanyiseli wam nomsindisi wam, ndiya koyika bani na? NguYehova inqaba yobomi bam, ndiya kunkwantya ngabani na?Ngokuba undigusha emnqubeni wakhe ngemini yobubi, Undisithelisa esitheni lentente yakhe, Undimisa eweni. -
  iNdumiso 27:1, 5
 • Ndamfuna uYehova, wandiphendula; Wandihlangula kwiinto zonke endinxunguphala zizo.-
  iNdumiso 34:4
 • Ke yena ondivayo uhleli ekholosile, Wonwabile ekunkwantyiseni kobubi. -
  miZekeliso 1:33
 • Yithini kwabantliziyo zingxamayo, Yomelelani, ningoyiki. Yabonani, uThixo wenu uyeza enempindezelo, enembuyekezo kaThixo; uya kuza yena anisindise. -
  Isaya35:4
 • musa ukoyika, kuba ndinawe mna; musa ukubhekabheka, kuba ndinguThixo wakho; ndikukhaliphisile, ewe, ndikuncedile, ndikuxhasile ngesandla sam sokunene sobulungisa bam.-
  Isaya 41:10
 • Kuba anamkelanga moya wabukhoboka, ukuba nibuye noyike; namkele umoya wokwenziwa oonyana, esidanduluka ngawo sithi, Abha, Bawo. -
  KwabaseRoma 8:15
 • Kuba uThixo akasinikanga moya wabugwala; wasinika owamandla, nowothando, nowesidima. -
  II Timothy 1:7
 • Kumongameli: eyoonyana bakaKora; ngeyeentombi. Ingoma. UThixo ulihlathi, uligwiba kuthi; Ezimbandezelweni ufumaneke eluncedo kunene.Ngenxa yoko asoyiki ekuphendukeni kwehlabathi, Ekudilikeleni kweentaba esazulwini solwandle.Makagqume alephuze amanzi alo, Iintaba zinyikime ngokukratsha kwalo. (Phakamisani.)-
  iNdumiso 46:1-3
 • Mhlana ndinxunguphalayo mna, Ndokholosa ngawe.Ndiya kulidumisa ngoThixo ilizwi lakhe, Ndikholose ngoThixo, ndingoyiki; Inokundenza ntoni na inyama? -
  iNdumiso 56:3, 4
 • Akuyi koyikiswa zizothuso ebusuku, Nalutolo lubaleka emini;Nandyikitya yakufa ihamba esithokothokweni, Nasifo sibhubhisayo, sibhuqa emini enkulu. -
  iNdumiso 91:5, 6
 • Ukuba uthe walala, akuyi kunkwantya; Wolala, bube mnandi ubuthongo bakho. -
  miZekeliso 3:24
 • Uze ungaboyiki, ngokuba ndinawe ukuba ndikuhlangule; utsho uYehova. -
  Yeremiya 1:8
 • There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fearhath torment. He that feareth is not made perfect in love. -
  1 UYohane 4:18
 • Akukho loyiko eluthandweni; lusuka uthando olugqibeleleyo luluphose phandle uloyiko; ngokuba uloyiko lunexhala; lowo ke woyikayo akagqibelele eluthandweni. -
  KumaHebhere13:5, 6
 • Ndishiya uxolo kuni; ndininika uxolo lwam; andininiki njengokunika kwehlabathi. Mayingakhathazeki intliziyo yenu, mayingabi nabugwala. -
  UYohane 14:27
 • Ekubeni ngoko abantwana abo bengamadlelane naye ngenyama negazi, wathi naye ngokwakhe ngokukwanjalo wabelana nabo ngezo zinto, ukuze ngako ukufa ambhangise lowo unamandla okufa, oko kukuthi, uMtyholi lo;abakhulule ebukhobokeni bonke abo babethe ngalo lonke ixesha lokudla kwabo ubomi bazizisulu zokoyika ukufa.-
  KumaHebhere 2:14, 15