Resting in the Lord


 • Wathi, Ubuso bam bohamba nawe, ndikunike ukuphumla.
  IEksodus 33:14
 • Wathi, Ubuso bam bohamba nawe, ndikunike ukuphumla.
  1 KaSamuweli 9:27
 • Wathi ke kumaYuda, Masiyakhe le mizi, siyijikeleze ngeendonga neenqaba ezinde, senze iingcango nemivalo, lisephambi kwethu nje ilizwe; ngokuba simquqele uYehova uThixo wethu samquqela, wasiphumza ke ngeenxa zonke. Bayakha baba nempumelelo.
  2 YeziKronike 14:7
 • Ndidanduluka kuYehova ngezwi lam, Andiphendule entabeni yakhe engcwele. (Phakamisani.)
  iNdumiso 4:4
 • Thembela kuYehova; Yomelela, ikhaliphe intliziyo yakho, Uthembele kuYehova.
  iNdumiso 27:14
 • Yithi cwaka kuYehova, ulindele kuye; Musa ukuzivuthisa ngomsindo ngonempumelelo ngendlela yakhe, Ngomntu ofeza amayelenqe.
  iNdumiso 37:7
 • Kumongameli. Umhobe kaDavide. Ndathembela, ndithembele kuYehova, Wathoba, wakuva ukuzibika kwam.
  iNdumiso 40:1
 • Yekani, nazi ukuba ndinguThixo mna. Ndiya kuphakanyiswa ezintlangeni, ndiya kuphakanyiswa ehlabathini.
  iNdumiso 46:10
 • Umthwalo wakho wulahlele kuYehova; yena wokuzimasa; Akayi kuliyekela ilungisa lishukunyiswe naphakade.
  iNdumiso 55:22
 • Kholosani ngaye ngamaxesha onke, nina bantu; Phalazani intliziyo yenu phambi kwakhe. UThixo ulihlathi kuthi. (Phakamisani.)
  iNdumiso 62:8
 • Intliziyo ezimasekileyo uyayilondoloza, ixole ixolile; ngokuba ikholose ngawe.
  Isaya 26:3
 • Ngokuba itsho iNkosi, uYehova oyiNgcwele kaSirayeli, ukuthi, Beniya kusindiswa kukubuya nakukuphumla; ebengabakhoyo amandla enu ngokuzola nangokukholosa; nasuka anavuma.
  Isaya 30:15
 • Wothi umsebenzi wobulungisa ube luxolo, nokwenza kobulungisa kube kukuzola nokukholosa ngonaphakade;
  Isaya 32:17
 • ke bona abathembele kuYehova baya kuhlaziyeka emandleni; banyuke ngamaphiko njengeenkozi. Baya kugidima bangadinwa, bahambe bangatyhafi.
  Isaya 40:31
 • Isikelelwe indoda ekholose ngoYehova, enkoloseko ikuYehova;
  Yeremiya 17:7
 • Ngokuba ndiyazazi iingcinga endizicingayo ngani, utsho uYehova: iingcinga zoxolo, ezingezizo ezobubi; ukuba ndininike ikamva nethemba.
  Yeremiya 29:11
 • UYehova ulungile kwabathembele kuye, kumphefumlo omquqelayo.Kulungile ukuba umntu alulindele, ethe cwaka, usindiso lukaYehova
  Lamentations 3:25, 26
 • Yizani kum nonke nina nibulalekayo, nisindwayo ngumthwalo, ndoninika ukuphumla.Thabathani idyokhwe yam niyithwale, nifunde kum; ngokuba ndinobulali, ndithobekile ngentliziyo; noyifumanela ukuphumla imiphefumlo yenu. Kuba idyokhwe yam imnandi, nomthwalo wam ulula.
  UMateyu 11:28-30
 • Lwaye uxolo lukaThixo, olugqithisele kuko konke ukuqonda, luya kuzigcina iintliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu.
  KwabaseFilipi 4:7
 • endithi kananjalo ngenxa yeli thuba ndive obu bunzima. Noko ke andinazintloni; kuba ndiyamazi endikholiweyo nguye; kanjalo ndithi, ndeyisekile ukuba unako ukuyigcina into endimphathisileyo, ese kuloo mini
  2 KuTimoti 1:12
 • Lonke ixhala lenu liphoseni phezu kwakhe, ngokuba yena enikhathalele.
  1 KaPetros 5:7