Graviditet och förlossning


 • genom din faders Gud - han skall hjälpa dig. genom den Allsmäktige - han skall välsigna dig med välsignelser från himmelen därovan, välsignelser från djupet som utbreder sig därnere, välsignelser från bröst och sköte.
  1 Mosebok 49:25
 • Men Israels barn voro fruktsamma och växte till och förökade sig och blevo övermåttan talrika, så att landet blev uppfyllt av dem.
  2 Mosebok 1:7
 • Han skall då älska dig och välsigna sitt livs frukt och din Markuss frukt, din säd, ditt vin och din olja, dina fäkreaturs avföda och din småboskaps avel, i det land som han med ed har lovat dina fäder att giva dig.Välsignad skall du bliva framför alla andra folk; bland dina män och kvinnor skall ingen vara ofruktsam, ej heller bland din boskap.
  5 Mosebok 7:13, 14
 • Han som skapade mig skapade ju och dem i moderlivet, han, densamme, har berett dem i modersskötet.
  Job 31:15
 • Hans efterkommande skola bliva väldiga på jorden; de redligas släkte skall varda välsignat.
  Psaltaren 112:2
 • han som låter den ofruktsamma hustrun sitta med glädje såsom moder, omgiven av barn! Halleluja!
  Psaltaren 113:9
 • Se, barn äro en HERRENS gåva, livsfrukt en lön.
  Psaltaren 127:3
 • Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv.
  Psaltaren 139:13
 • Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta; han har välsignat dina barn i dig.
  Psaltaren 147:13
 • Han för sin hjord i bet såsom en herde, han samlar lammen i sin famn och bär dem i sitt sköte och sakta för han moderfåren fram.
  Jesaja 40:11
 • Ty jag skall utgjuta vatten över de törstiga och strömmar över det torra; jag skall utgjuta min Ande över din barn och min välsignelse över dina telningar,så att de växa upp mitt ibland gräset såsom pilträd vid vattenbäckar.
  Jesaja 44:3, 4
 • "Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du utgick ur modersskötet, helgade jag dig; jag satte dig till en profet för folken."
  Jeremia 1:5
 • Och salig är du, som trodde att det skulle fullbordas, som blev dig sagt från Herren."
  Lukas 1:45
 • Genom tron fick jämväl Sara, fastän överårig, kraft att bliva stammoder för en avkomma, i det hon höll den för trovärdig, som hade givit löftet.
  Hebreerbrevet 11:11
 • Han förde mig ut på rymlig plats; han räddade mig, ty han hade behag till mig.
  Psaltaren 18:19
 • Böj ditt öra till mig, rädda mig snarligen; var mig en fast klippa, en bort till min frälsning.
  Psaltaren 31:2
 • HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som frukta honom, och han befriar dem.
  Psaltaren 34:7
 • Värdes, o HERRE, rädda mig; HERRE, skynda till min hjälp.
  Psaltaren 40:13
 • Är jag ock betryckt och fattig, Herren sörjer dock för mig. Min hjälp och min befriare är du; min Gud, dröj icke.
  Psaltaren 40:17
 • Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig."
  Psaltaren 50:15
 • Från jordens ända ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar; för mig upp på en klippa, som är mig alltför hög.
  Psaltaren 61:2
 • "Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom; jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.
  Psaltaren 91:14
 • De onda bliva förvisso icke ostraffade, men de rättfärdigas avkomma får gå fri.
  Ordspråksboken 11:21
 • Han giver den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka.Ynglingar kunna bliva trötta och uppgivas, och unga män kunna falla;men de som bida efter HERREN hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna. Så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta.
  Jesaja 40:29-31
 • De skola icke möda sig förgäves, och barnen, som de föda, drabbas ej av plötslig död; ty de äro ett släkte av HERRENS välsignade, och deras avkomlingar få leva kvar bland dem.
  Jesaja 65:23
 • Innan Sion har känt någon födslovånda, föder hon barnet; innan kval har kommit över henne, bliver hon förlöst med ett gossebarn.Ja, ty skulle jag väl låta fostret bliva fullgånget, men icke giva kraft att föda fram det? säger HERREN. Eller skulle jag giva kraft att föda, men sedan hålla fostret tillbaka? säger din Gud.
  Jesaja 66:7, 9
 • När en kvinna föder barn, har hon bedrövelse, ty hennes stund är kommen; men när hon har fött barnet, kommer hon icke mer ihåg sin vedermöda, ty hon gläder sig över att en människa är född till världen.
  Johannes 16:21
 • Inga andra frestelser hava mött eder än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast; han skall icke tillstädja att I bliven frestade över eder förmåga, utan när han låter frestelsen komma, skall han ock bereda en utväg därur, så att I kunnen härda ut i den.
  1 Korinthierbrevet10:13
 • Men Herren har sagt till mig; "Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.
  2 Korinthierbrevet 12:9
 • Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.
  Galaterbrevet 6:9
 • Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.
  Filipperbrevet 4:13
 • Dock skall kvinnan, under det hon föder sina barn, vinna frälsning, om hon förbliver i tro och kärlek och helgelse, med ett tuktigt väsende.
  1 Timotheosbrevet 2:15