Barn


 • Kommen, barn, hören mig; jag skall lära eder HERRENS fruktan.
  Psaltaren 34:11
 • Huru skall en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig efter ditt ord.
  Psaltaren 119:9
 • HERREN skall fullborda sitt verk för mig. HERRE, din nåd varar evinnerligen; övergiv icke dina händers verk.
  Psaltaren 138:8
 • När våra söner stå i sin ungdom såsom högväxta plantor, våra döttrar lika hörnstoder, huggna såsom för palatser;
  Psaltaren 144:12
 • Min son, förgät icke min undervisning, och låt ditt hjärta bevara mina bud.
  Ordspråksboken 3:1
 • Så hören mig nu, I barn, ty saliga äro de som hålla mina vägar.Hören tuktan, så att I bliven visa, ja, låten henne icke fara.
  Ordspråksboken 8:32-33
 • Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån, när han bliver gammal.
  Ordspråksboken 22:6
 • Och dina barn skola alla bliva HERRENS lärjungar, och stor frid skola dina barn då hava.
  Jesaja 54:13
 • När de hade ätit, sade Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes' son, älskar du mig mer än dessa göra?" Han svarade honom: "Ja, Herre; du vet att jag har dig kär." Då sade han till honom: "Föd mina lamm."
  Johannes 21:15
 • Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren.
  2 Timotheosbrevet 2:22
 • Jag har ingen större glädje än den att få höra att mina barn vandra i sanningen.
  3Johannes 1:4
 • Ty den HERREN älskar, den agar han, likasom en fader sin son, som han har kär.
  Ordspråksboken 3:12
 • Den som spar sitt ris, han hatar sin son, men den som älskar honom agar honom i tid.
  Ordspråksboken 13:24
 • Tukta din son, medan något hopp är, och åtrå icke att vålla hans död.
  Ordspråksboken 19:18
 • Oförnuft låder vid barnets hjärta, men tuktans ris driver det bort.
  Ordspråksboken 22:15
 • Låt icke gossen vara utan aga; ty om du slår honom med riset, så bevaras han från döden;
  Ordspråksboken 23:13
 • I fäder, reten icke edra barn, på det att de icke må bliva klenmodiga.
  Kolosserbrevet 3:21
 • Han bör väl förestå sitt eget hus och hålla sina barn i lydnad, med all värdighet;
  1 Timotheosbrevet 3:4
 • Och I haven alldeles förgätit den förmaningens röst som talar med eder, såsom man talar med söner: "Min son, förkasta icke Herrens aga, och giv dig icke över, när du tuktas av honom.Ty den Herren älskar, den agar han, och han straffar med riset var son som han har kär."Det är till eder fostran som I fån utstå lidande; Gud handlar med eder såsom med söner. Ty var finnes den son som icke bliver agad av sin fader?Om I lämnadens utan aga, medan alla andra finge sin del därav, så voren I oäkta söner och icke äkta.Vidare: vi hava haft köttsliga fäder, som agade oss, och vi visade försyn för dem; skola vi då icke mycket mer vara underdåniga andarnas Fader, så att vi få leva?
  Hebreerbrevet 12:5-9
 • Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om för dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp.
  5 Mosebok 6:7
 • Alla dessa bud som jag giver dig skall du hålla och höra, för att det må gå dig väl och dina barn efter dig, till evig tid, när du gör var gott och rätt är i HERRENS, din Guds, ögon.
  5 Mosebok 12:28
 • sade han till dem: "Akten på alla de ord som jag i dag gör till vittnen mot eder, så att I given edra barn befallning om dem, att de skola hålla alla denna lags ord och göra efter dem.Ty det är icke ett tomt ord, som ej angår eder, utan det gäller edert liv; och genom detta ord skolen I länge leva i det land dit I nu dragen över Jordan, för att taga det i besittning."
  5 Mosebok 32:46, 47
 • Då undervisade han mig och sade till mig: Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord; bevara mina bud, så får du leva.Sök förvärva vishet, sök förvärva förstånd, förgät icke min muns tal och vik icke därifrån.
  Ordspråksboken 4:4, 5
 • Den som vandrar i ostrafflighet såsom en rättfärdig man, hans barn går det val efter honom.
  Ordspråksboken 20:7
 • Och sedan jag hade besett allt, stod jag upp och sade till ädlingarna och föreståndarna och det övriga folket: "Frukten icke för dem; tänken på Herren, den store och fruktansvärde, och striden för edra bröder, edra söner och döttrar, edra hustrur och edra hus."
  Nehemja 4:14
 • Och I fäder, reten icke edra barn till vrede, utan fostren dem i Herrens tukt och förmaning.
  Efesierbrevet 6:4
 • Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.
  2 Timotheosbrevet 2:2