Cнабдевање


 • Jer je koren svih zala srebroljublje kome neki predavši se zadjoše od vere i na sebe navukoše muke velike. 1. Timoteju 6:10
 • Nego ištite najpre carstvo Božje, i pravdu Njegovu, i ovo će vam se sve dodati. Mateju 6:33
 • Eda li će čovek zakidati Boga? A vi mene zakidate; i govorite:U čem Te zakidamo? U desetku i u prinosu. Prokleti ste, jer me zakidate, vi, sav narod. Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući, i okušajte me u tom, veli Gospod nad vojskama, hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta. Malahija 3:8-10
 • A Bog moj da ispuni svaku potrebu vašu po bogatstvu svom u slavi, u Hristu Isusu. Filipljanima 4:19
 • Bejah mlad i ostareh, i ne videh pravednika ostavljenog, ni dece njegove da prose hleba. Psalmi 37:25
 • I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako šta molimo po volji Njegovoj posluša nas. I kad znamo da nas sluša šta god molimo, znamo da će nam dati šta tražimo od Njega. 1 Jovanoba 5:14, 15
 • Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Psalmi 23:1
 • Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda, ne nedostaje im nijednog dobra. Psalmi 34:10
 • Blagosloven Gospod svaki dan! Ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže. Psalmi 68:19
 • Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske; otvori usta svoja, i ja ću ih napuniti. Psalmi 81:10
 • Jer je Gospod Bog sunce i štit, Gospod daje blagodat i slavu; onima koji hode u bezazlenosti ne uskraćuje nijednog dobra. Psalmi 84:11
 • Oči su svih k Tebi upravljene, i Ti im daješ hranu na vreme; Otvaraš ruku svoju, i sitiš svašta živo po želji. Psalmi 145:15, 16
 • Pravednik jede, i sita mu je duša; a trbuh bezbožnicima nema dosta. Poslovice 13:25
 • Ako hoćete slušati, dobro zemaljsko ješćete. Ako li nećete, nego budete nepokorni, mač će vas pojesti, jer usta Gospodnja rekoše. Isaija 1:19, 20
 • I blagosloviću njih i šta je oko gore moje, i puštaću dažd na vreme; daždi će blagoslovni biti. Jezekilj 34:26
 • Vi dakle ne budite kao oni; jer zna Otac vaš šta vam treba pre molitve vaše; Mateju 6:8
 • Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se. Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se. Mateju 7:7, 8
 • Kad dakle vi, zli budući, umete dare dobre davati deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji Ga mole? Mateju 7:11
 • I sve što uzištete u molitvi verujući, dobićete. Mateju 21:22
 • I reče im:Kad vas poslah bez kese i bez torbe i bez obuće, eda vam šta nedostade? A oni rekoše:Ništa. Luki 22:35
 • Tako i Gospod zapovedi da oni koji jevandjelje propovedaju od jevandjelja žive. 1. Korinćanima 9:14
 • I šta god zaištemo, primićemo od Njega, jer zapovesti Njegove držimo i činimo šta je Njemu ugodno. 1 Jovanoba 3:22