Oпроштај


 • Jer ako opraštate ljudima grehe njihove, oprostiće i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne opraštate ljudima grehe njihove, ni Otac vaš neće oprostiti vama grehe vaše.
  Mateju 6:14, 15
 • A Isus govoraše:Oče! Oprosti im; jer ne znadu šta čine. A deleći Njegove haljine bacahu kocke.
  Luki 23:34
 • A ona reče:Nijedan, Gospode! A Isus joj reče:Ni ja te ne osudjujem, idi, i odsele više ne greši.
  Jovanu 8:11
 • Ja, ja sam brišem tvoje prestupe sebe radi, i grehe tvoje ne pominjem.
  Isaija 43:25
 • Blago milostivima, jer će biti pomilovani;
  Mateju 5:7
 • Jer ću biti milostiv nepravdama njihovim, i grehe njihove i bezakonja njihova neću više spominjati.
  Jevrejima 8:12
 • Tada pristupi k Njemu Petar i reče:Gospode! Koliko puta ako mi sagreši brat moj da mu oprostim? Do sedam puta? Reče njemu Isus:Ne velim ti do sedam puta, nego do sedam puta sedamdeset.
  Mateju 18:21, 22
 • Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde.
  1 Jovanoba 1:9
 • Koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od nas bezakonja naša.
  Psalmi 103:12
 • Ne budi osvetljiv, i ne nosi srdnju na sinove naroda svog; nego ljubi bližnjeg svog kao sebe samog; ja sam Gospod.
  Levitski Zakonik 19:18
 • Sa svetima postupaš sveto, s čovekom vernim verno,
  Psalmi 18:25
 • Jer si Ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji Te prizivaju.
  Psalmi 86:5
 • Milost i istina neka te ne ostavlja; priveži ih sebi na grlo, upiši ih na ploči srca svog. Te ćeš naći milost i dobru misao pred Bogom i pred ljudima.
  Poslovice 3:3, 4
 • Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama, ako ne oprostite svaki bratu svom od srca svojih.
  Mateju 18:35
 • I kad stojite na molitvi, praštajte ako šta imate na koga:da i Otac vaš koji je na nebesima oprosti vama pogreške vaše.
  Marku 11:25
 • I ne sudite, i neće vam suditi; i ne osudjujte, i nećete biti osudjeni; opraštajte, i oprostiće vam se.
  Luki 6:37
 • A budite jedan drugom blagi, milostivi, praštajući jedan drugom, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama.
  Efežanima 4:32
 • Snoseći jedan drugog, i opraštajući jedan drugom ako ima ko tužbu na koga:kao što je i Hristos vama oprostio tako i vi.
  Kološanima 3:13
 • Gledajte da ko ne ostane bez blagodati Božije:da ne uzraste kakav koren gorčine, i ne učini pakost, i tim da se mnogi ne opogane.
  Jevrejima 12:15