Przetrwać w trudnych czasach


 • Nie była strawiona mąka z onego garnca, ani oliwy z bańki ubyło, według słowa Pańskiego, które powiedział przez Elijasza.
  1 Królewska 17:16
 • W głodzie wybawi cię od śmierci, a na wojnie z rąk miecza.
  Ijobowa 5:20
 • I będzie Pan ucieczką ubogiemu, ucieczką czasu ucisku. I będą ufać w tobie, którzy znają imię twoje; albowiem nie opuszczasz tych, Panie! którzy cię szukają.
  Psalmówów 9:9, 10
 • Zna Pan dni doskonałych; przetoż dziedzictwo ich na wieki zostanie. Nie będą zawstydzeni we zły czas, a we dni głodu będą nasyceni;
  Psalmówów 37:18, 19
 • Byłem młodym, i zstarzałem się, nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego żebrzącego chleba.
  Psalmówów 37:25
 • Bóg jest ucieczką i siłą naszą, ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym. Przetoż się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w pośród morza; Choćby zaszumiały, a wzburzyły się wody jego, i zatrzęsły się góry od nawałności jego. Sela.
  Psalmówów 46:1-3
 • Ufajcież w nim na każdy czas, o narody! Wylewajcie przed obliczem jego serca wasze:Bóg jest ucieczką naszą. Sela.
  Psalmówów 62:8
 • Rzecze Panu:Nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę.
  Psalmówów 91:2
 • Rozpostarł obłok na okrycie ich, a ogień na oświecanie nocy. Na żądanie ich przywiódł przepiórki, a chlebem niebieskim nasycił ich. Otworzył skałę i wypłynęły wody, a płynęły po suchych miejscach jako rzeka.
  Psalmówów 105:39-41
 • Bo wyleję wody na pragnącego, a potoki na suchą ziemię; wyleję Ducha mego na nasienie twoje, i błogosławieństwo moje na potomki twoje.
  Izajasza 44:3
 • Jeźli tedy trawę polną, która dziś jest, a jutro bywa w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, azaż nie daleko więcej was! o małowierni! Nie troszczcie się tedy, mówiąc:Cóż będziemy jeść? albo co będziemy pić? albo czem się będziemy przyodziewać?
  Mateusza 6:30, 31
 • Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? czyli utrapienie? czyli ucisk? czyli prześladowanie? czyli głód? czyli nagość? czyli niebezpieczeństwo? czyli miecz? Jako napisano:Dla ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytaniśmy jako owce na rzeź naznaczone; Ale w tem wszystkiem przezwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem pewienem tego, iż ani śmierć, ani żywot, ani Aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze ani przyszłe rzeczy, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne insze stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
  Rzymian 8:35-39
 • Gdy zewsząd uciśnieni bywamy, ale nie bywamy potłoczeni; powątpiewamy, ale nie zwątpimy. Prześladowanie cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni; bywamy porzuceni, ale nie giniemy.
  2 Koryntian 4:8, 9
 • A niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce od Boga zgotowane, aby ją tam żywiono przez dni tysiąc dwieście i sześćdziesiąt.
  Apokalipsa 12:6
 • Zawiązuje wody na obłokach swoich, a nie rwie się obłok pod nimi. Zatrzymuje stolicę swoję, rozpostarłszy nad nią obłok swój. Położył granice wodom, aż weźmie koniec światłość i ciemność.
  Ijobowa 26:8-10
 • Bóg jest ucieczką i siłą naszą, ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym. Przetoż się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w pośród morza; Choćby zaszumiały, a wzburzyły się wody jego, i zatrzęsły się góry od nawałności jego. Sela.
  Psalmówów 46:1-3
 • Ty panujesz nad nadętością morską; gdy się podnoszą nawałności jego, ty je skracasz.
  Psalmówów 89:9
 • Nad szum wielkich wód, nad mocne wały morskie mocniejszy jest Pan na wysokości.
  Psalmówów 93:4
 • Obraca burzę w ciszę, tak, że umilkną nawałności ich.
  Psalmówów 107:29
 • A będzie namiotem na zasłonę we dnie od gorąca, a na ucieczkę i ukrycie przede dżdżem i powodzią.
  Izajasza 4:6
 • Albowiemeś ty był twierdzą ubogiemu, zamkiem nędznemu w ucisku jego, ucieczką przed powodzią, zasłoną przed gorącem, gdyż wściekłość okrutników była jako powódź podwracająca ścianę.
  Izajasza 25:4
 • Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, a jeźli przez rzeki, nie zaleją cię; pójdzieszli przez ogień, nie spalisz się, a płomień nie imie się ciebie.
  Izajasza 43:2
 • Dobry jest Pan, i posila w dzień uciśnienia, a zna tych, którzy ufają w nim;
  Nahuma 1:7
 • I rzekł do nich:Przeczże jesteście bojaźliwi? o małowierni! Tedy wstawszy, zgromił wiatry i morze, i stało się uciszenie wielkie. A ludzie się dziwowali, mówiąc:Jakiż to jest ten, że mu i wiatry i morze posłuszne są?
  Mateusza 8:26, 27
 • Oto wam daję moc, abyście deptali po wężach i po niedźwiadkach i po wszystkiej mocy nieprzyjacielskiej, a nic wam nie uszkodzi.
  Łukasza 10:19