Ochrona


 • Przestrzegajcie ustaw moich, i sądy moje zachowywajcie, i czyńcie je, abyście mieszkać mogli w ziemi onej bezpiecznie. 3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 25:18
 • A do Benjamina rzekł: Ten jest najmilszy Panu; będzie mieszkał przy nim bezpiecznie; bronić go będzie na każdy dzień, a między ramiony jego przebywać będzie. 5 MOJŻESZOWA - POWTÓRZONEGO PRAWA 33:12
 • Mieszkaniem twojem Bóg wieczny, a ze spodku ramiona wieczności. Ten wyrzuci przed tobą nieprzyjaciela, a rzeczeć: Wytrać go; 5 MOJŻESZOWA - POWTÓRZONEGO PRAWA 33:27
 • Raczże już teraz błogosławić domowi sługi twego, aby trwał na wieki przed tobą; boś ty Panie Boże rzekł: Że błogosławieństwem twojem będzie ubłogosławion dom sługi twego na wieki. 2. SAMUELOWA 7:29
 • I osadził Dawid żołnierzem Syryją Damaską. A tak Syryjczycy byli sługami Dawidowymi, przynosząc mu podatki; i bronił Pan Dawida wszędzie gdziekolwiek się obrócił. 2. SAMUELOWA 8:6
 • I byłem z tobą wszędzie, gdzieśkolwiek chodził, a wygładziłem wszystkich nieprzyjaciół twoich przed twarzą twoją, i uczyniłem ci imię, jako imię wielkich ludzi, którzy są za ziemi. 1. KRONIK 17:8
 • W pokoju się i położę i zasnę, bo ty sam, Panie! czynisz, że bezpiecznie mieszkam. PSALMÓW 4:8
 • Stawiałem Pana zawsze przed oczyma swemi; a iż on jest po prawicy mojej, nie będę wzruszony. PSALMÓW 16:8
 • Gdyż król nadzieję ma w Panu, a z miłosierdzia Najwyższego nie będzie poruszony. Znajdzie ręka twoja wszystkich nieprzyjaciół twoich, prawica twoja dosięże wszystkich, co cię w nienawiści mają. Uczynisz ich jako piec ognisty czasu gniewu twego; Pan w popędliwości swojej wytraci ich, a ogień ich pożre. PSALMÓW 21:7-9
 • Zatacza obóz Anioł Pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich. PSALMÓW 34:7
 • Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego, na Alamot pieśń. (46:2) Bóg jest ucieczką i siłą naszą, ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym. PSALMÓW 46:1
 • Lecz król będzie się weselił w Bogu, a będzie się chlubił każdy, kto przezeń przysięga; albowiem zatkane będą usta mówiących kłamstwo. PSALMÓW 63:11
 • Ponieważeś ty Pana, który jest nadzieją moją, i Najwyższego, za przybytek swój położył: Nie spotka cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu twego. PSALMÓW 91:9, 10
 • Pieśń stopni dla Salomona. Jeźli Pan domu nie zbuduje, próżno pracują ci, którzy go budują; jeźli Pan nie będzie strzegł miasta, próżno czuje ten, który go strzeże. PSALMÓW 127:1
 • am sprawię, że zakwitnie róg Dawidowy; tam zgotuję pochodnię pomazańcowi memu. Nieprzyjaciół jego przyoblokę wstydem; ale nad nim rozkwitnie się korona jego. PSALMÓW 132:17,18
 • Bóg daje zwycięstwo królom, a Dawida, sługę swego, wybawia od miecza srogiego. PSALMÓW 144:10
 • Albowiem Pan będzie ufaniem twojem, a nogi twojej będzie strzegł od samołówki. PRZYPOWIEŚCI SALOMONOWYCH 3:26
 • Kto się boi Pana, ma ufanie mocne; a synowie jego ucieczkę mieć będą. PRZYPOWIEŚCI SALOMONOWYCH 14:26
 • Imię Pańskie jest mocną wieżą; sprawiedliwy się do niej uciecze, a wywyższony będzie. PRZYPOWIEŚCI SALOMONOWYCH 18:10
 • Konia gotują na dzień bitwy; ale od Pana jest wybawienie. PRZYPOWIEŚCI SALOMONOWYCH 21:31
 • Wszelka mowa Boża jest czysta; on jest tarczą tym, którzy ufają w nim. PRZYPOWIEŚCI SALOMONOWYCH 30:5
 • Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnice swoję sługom swoim, prorokom. Amos 3:7
 • Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom dyjabelskim. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. EFEZÓW 6:11, 12