Wierność


  • Doglądaj pilnie dobytku twego, a miej pieczę o trzodach twoich. Przysłów 27:23
  • I pobudują cudzoziemcy mury twoje, a królowie ich służyć ci będą, gdyż w rozgniewaniu mojem uderzę cię, a w upodobaniu mojem zlituję się nad tobą. Izajasza 60:10
  • Bo tak mówi panujący Pan:Oto Ja, Ja szukać będę owiec moich, i pytać się za niemi. Ezechiela 34:11
  • Rzekł mu zasię po wtóre:Szymonie Jonaszowy! miłujesz mię? Rzekł mu:Tak jest, Panie! ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu:Paśże owce moje. Jana 21:16
  • Jam szczepił, Apollos polewał, ale Bóg wzrost dał. A tak, ani ten, co szczepi, jest czem, ani ten, co polewa, ale Bóg, który wzrost daje. 1 Koryntian 3:6, 7
  • Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budownik założyłem grunt, a drugi na nim buduje:wszakże każdy niechaj baczy, jako na nim buduje. 1 Koryntian 3:10
  • Ponieważeśmy my wam duchowne dobra siali, wielkaż to, gdybyśmy wasze cielesne żęli? 1 Koryntian 9:11
  • Ale tak mówię:Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie; a kto obficie sieje, obficie też żąć będzie. 2 Koryntian 9:6
  • A coś słyszał ode mnie przed wieloma świadkami, tegoż się powierz wiernym ludziom, którzy by sposobni byli i inszych nauczać. 2 Tymoteusza 2:2
  • Paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, ale dobrowolnie; nie dla sprośnego zysku, ale ochotnym umysłem: 1 Piotra 5:2