Gojenie


 • Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego; ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan.
  Psalmówów 34:19
 • Choruje kto między wami, niechże zawoła starszych zborowych, a niech się modlą za nim, pomazując go olejkiem w imieniu Pańskiem; A modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan; a jeźliby się grzechu dopuścił, będzie mu odpuszczone. Wyznawajcie jedni przed drugimi upadki, a módlcie się za drugimi; abyście byli uzdrowieni. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego.
  Jakuba 5:14-16
 • Posyła słowo swe, i uzdrawia ich, a wybawia ich z grobu.
  Psalmówów 107:20
 • Tak mówi Pan, Bóg Dawida, ojca twego:Wysłuchałem modlitwę twoję, a widziałem łzy twoje; oto Ja uzdrawiam cię, dnia trzeciego wnijdziesz do domu Pańskiego;
  2 Królewska 20:5
 • Tedyć zdrowie przywrócę, i od ran twoich uleczę cię, mówi Pan, przeto, że wygnaną nazwali cię (mówiąc:) Tać jest Syon, niemasz nikogo, ktoby ją nawiedził.
  Jeremiasza 30:17
 • Który dodaje spracowanemu siły, a tego, który nie ma żadnej siły, moc rozmnaża.
  Izajasza 40:29
 • Który odpuszcza wszystkie nieprawości twoje; który uzdrawia wszystkie choroby twoje;
  Psalmówów 103:3
 • Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych; kaźń pokoju naszego jest na nim, a sinością jego jesteśmy uzdrowieni.
  Izajasza 53:5
 • I rzekł:Będzieszli pilnie słuchał głosu Pana Boga twego, a co dobrego w oczach jego czynić będziesz, i nakłonisz uszy ku przykazaniom jego, strzegąc wszystkich ustaw jego, żadnej niemocy, którąm dopuścił na Egipt, nie dopuszczę na cię; bom Ja Pan, który cię leczę.
  Wyjścia 15:26
 • Które on ujrzawszy, rzekł im:Szedłszy okażcie się kapłanom. I stało się, gdy szli, że oczyszczeni są.
  Łukasza 17:14
 • A zwoławszy dwunastu uczniów swoich, dał im moc nad duchy nieczystymi, aby je wyganiali, i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.
  Mateusza 10:1
 • Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wznijdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego; tedy wychodzić będziecie, i porościecie jako cielęta karmne.
  Malachiasza 4:2
 • I rzekł mu Piotr:Eneaszu! uzdrawia cię Jezus Chrystus; wstańże, a pościel sobie. I zarazem wstał.
  Dzieje Apostolskie 9:34
 • A znamiona tych, co uwierzą, te naśladować będą:W imieniu mojem dyjabły wyganiać będą, nowemi językami mówić będą; Węże brać będą, a choćby co śmiertelnego pili, nie zaszkodzi im; na niemocne ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą.
  Marka 16:17-18
 • A czyńcie koleje proste nogami waszemi, iżby to, co jest chromego, z drogi nie ustąpiło, ale raczej uzdrowione było.
  Hebrajczyków 12:13
 • A iżbym się zacnością objawienia nader nie wynosił, dany mi jest bodziec ciału, anioł szatan, aby mię policzkował, żebym się nad miarę nie wynosił. Dlategom trzykroć Pana prosił, aby odstąpił ode mnie. Ale mi rzekł:Dosyć masz na łasce mojej; albowiem moc moja wykonywa się w słabości. Raczej się tedy więcej chlubić będę z krewkości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa.
  2 Koryntian 12:7-9