Dostaw


 • Albowiem korzeń wszystkiego złego jest miłość pieniędzy, których niektórzy pragnąc, pobłądzili od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami.
  1 Tymoteusza 6:10
 • Ale szukajcie naprzód królestwa Bożego, i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydano.
  Mateusza 6:33
 • Izali człowiek ma Boga złupić, że wy mnie łupicie? Wszakże mówicie:W czemże cię łupimy? W dziesięcinach i w ofiarach. Zgołaście przeklęci, iż mię tak łupicie, wy i wszystek naród wasz. Znieście wszystkę dziesięcinę do szpichleża, aby była żywność w domu moim, a doświadczcie mię teraz w tem, mówi Pan zastępów; jeźli wam nie otworzę okien niebieskich, a nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że go nie będziecie mieli gdzie podziać;
  Malachiasza 3:8-10
 • A Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszę według bogactwa swego, chwalebnie, w Chrystusie Jezusie.
  Filipian 4:19
 • Byłem młodym, i zstarzałem się, nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego żebrzącego chleba.
  Psalmów 37:25
 • A toć jest ufanie, które mamy do niego, iż jeźlibyśmy o co prosili według woli jego, słyszy nas. A jeźli wiemy, iż nas słyszy, o cokolwiek byśmy prosili, tedy wiemy, iż mamy te rzeczy, o któreśmy go prosili.
  1 Jana 5:14, 15
 • Pan jest pasterzem moim, na niczem mi nie zejdzie.
  Psalmówów 23:1
 • Lwięta niedostatek cierpią i głód; lecz szukającym Pana nie będzie schodziło na wszelkiem dobrem.
  Psalmówów 34:10
 • Błogosławiony Pan; na każdy dzień hojnie nas opatruje dobrami swemi Bóg zbawienia naszego. Sela.
  Psalmówów 68:19
 • otwórz usta twoje, a napełnięć je.
  Psalmówów 81:10
 • Albowiem Pan Bóg jest słońcem i tarczą:tuć łaski i chwały Pan udziela, i nie odmawia, co jest dobrego, tym, którzy chodzą w niewinności.
  Psalmówów 84:11
 • Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego. Otwierasz rękę twoję, a nasycasz wszystko, co żyje, według upodobania twego.
  Psalmówów 145:15, 16
 • Sprawiedliwy je, i nasyca duszę swoję; ale żołądek niezbożnych niedostatek cierpi.
  Przysłów 13:25
 • Będziecieli powolni, a posłuchacie mię, dóbr ziemi pożywać będziecie.
  Izajasza 1:19
 • Nadto dam im, i okolicy pagórka mego, błogasławieństwo, i spuszczać będę deszcz czasu swego; deszcze to błogosłwieństwa będą;
  Ezechiela 34:26
 • Nie bądźcież tedy im podobni, gdyż wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie, pierwej niżbyście wy go prosili.
  Mateusza 6:8
 • Proście, a będzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzono. Każdy bowiem, kto prosi, bierze; a kto szuka, znajduje; a temu, co kołacze, będzie otworzono.
  Mateusza 7:7, 8
 • Jeźli wy tedy będąc złymi, umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, czemże więcej Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, da rzeczy dobre tym, którzy go proszą.
  Mateusza 7:11
 • I wszystko, o cobyściekolwiek prosili w modlitwie wierząc, weźmiecie.
  Mateusza 21:22
 • I rzekł im:Gdym was posyłał bez mieszka, i bez taistry, i bez butów, izali wam czego nie dostawało? A oni rzekli:Niczego.
  Łukasza 22:35
 • Tak też Pan postanowił tym, którzy Ewangieliję opowiadają, aby z Ewangielii żyli.
  1 Koryntian9:14
 • I o cokolwiek byśmy prosili, bierzemy od niego; bo przykazania jego chowamy i to, co się podoba przed obliczem jego, czynimy.
  Jana 3:22