Przebaczenie


 • Bo jeźli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski; A jeźli nie odpuścicie ludziom upadków ich, i Ojciec wasz nie odpuści wam upadków waszych. Mateusza 6:14, 15
 • Tedy Jezus rzekł:Ojcze! odpuść im:boć nie wiedzą, co czynią. A rozdzieliwszy szaty jego, los o nie miotali. Łukasza 23:34
 • A Jezus jej rzekł:Ani ja ciebie potępiam; idźże, a już więcej nie grzesz. Jana 8:11
 • Ja, Ja sam gładzę przestępstwa twoje dla siebie, a grzechów twoich nie wspomnę. Izajasza 43:25
 • Błogosławieni miłosierni:albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mateusza 5:7
 • Bo miłościw będę nieprawościom ich, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. Hebrajczyków 8:12
 • Tedy przystąpiwszy do niego Piotr, rzekł:Panie! wielekroć zgrzeszy przeciwko mnie brat mój, a odpuszczę mu? czyż aż do siedmiu kroć? I rzekł mu Jezus:Nie mówię ci aż do siedmiu kroć, ale aż do siedmdziesiąt siedmiu kroć. Mateusza 18:21, 22
 • Jeźlibyśmy wyznali grzechy nasze, wiernyć jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. 1 Jana 1:9
 • A jako daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas przestępstwa nasze. Psalmów 103:12
 • Nie mścij się, i nie chowaj gniewu przeciw synom ludu twego; ale miłuj bliźniego twego, jako siebie samego; Jam Pan. Kapłańska 19:18
 • Ty, Panie! z miłosiernym miłosiernie się obejdziesz, a z mężem szczerym szczerze sobie postąpisz. Psalmówów 18:25
 • Boś ty, Panie! dobry i litościwy, i wielce miłosierny wszystkim, którzy cię wzywają. Psalmówów 86:5
 • Miłosierdzie i prawda niech cię nie opuszczają; uwiąż je u szyi twojej, napisz je na tablicy serca twojego. Tedy znajdziesz łaskę i rozum dobry przed oczyma Bożemi i ludzkiemi. Przysłów 3:3, 4
 • Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeźli nie odpuścicie każdy bratu swemu z serc waszych upadków ich. Mateusza 18:35
 • A gdy stoicie modląc się, odpuśćcież, jeźli co przeciw komu macie, aby i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, odpuścił wam upadki wasze. Marka 11:25
 • Nie sądźcie, a nie bądziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, a będzie wam odpuszczono. Łukasza 6:37
 • A bądźcie jedni przeciwko drugim dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił. Efezjan 4:32
 • Znaszając jedni drugich i odpuszczając sobie wzajemnie, jeźli ma kto przeciw komu skargę:jako i Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Kolosan 3:13
 • Upatrując, żeby kto nie odpadł od łaski Bożej, a żeby który korzeń gorzkości nie podrósł, a nie przekaził i przez niego, aby się ich wiele nie pokalało; Hebrajczyków 12:15