Strach


 • Pan jest światłością moją, i zbawieniem mojem, kogóż się bać będę? Pan jest mocą żywota mego, kogóż się mam lękać? Bo mię skryje w dzień zły w przybytku swoim; zachowa mię w skrytości namiotu swego, a na skale wywyższy mię. Psalmów 27:1, 5
 • Bom szukał Pana, i wysłuchał mię, a ze wszystkich strachów moich wyrwał mię. Psalmów 34:4
 • Ale kto mię słucha, bezpiecznie mieszkać będzie, a będzie wolny od strachu złych rzeczy. Przysłów 1:33
 • Mówcie do zatrwożonych w sercu:Zmocnijcie się, nie bójcie się; oto Bóg wasz z pomstą przyjdzie; z nagrodą Bóg sam przyjdzie, i zbawi was. Izajasza 35:4
 • Nie bój się! bom Ja z tobą. Nie lękaj się! bom Ja Bogiem twoim. Zmocnię cię, a dam ci pomoc, i podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Izajasza 41:10
 • Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni, aleście wzięli Ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy:Abba, to jest Ojcze! Rzymian 8:15
 • Albowiem nie dał nam Bóg Ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i zdrowego zmysłu. 2 Tymoteusza 1:7
 • Bóg jest ucieczką i siłą naszą, ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym. Przetoż się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w pośród morza; Choćby zaszumiały, a wzburzyły się wody jego, i zatrzęsły się góry od nawałności jego. Sela. Psalmów 46:1-3
 • Któregokolwiek mię dnia strach ogarnia, ja w tobie ufam. Boga wysławiać będę dla słowa jego; w Bogu nadzieję będę miał, ani się będę bał, żeby mi co ciało uczynić mogło. Psalmówów 56:3, 4
 • Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały latającej we dnie; Ani zarazy morowej, która przechodzi w ciemności, ani powietrza morowego, które zatraca w południe. Psalmówów 91:5, 6
 • Jeźli się układziesz, nie będziesz się lękał; a gdy się uspokoisz, wdzięczny będzie sen twój. Przysłów 3:24
 • Nie bój się oblicza ich, bom Ja jest z tobą, abym cię wybawił, mówi Pan. Jeremiasza 1:8
 • Nie maszci bojaźni w miłości, ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń:bo bojaźń ma udręczenie, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. 1 Jana 4:18
 • Obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestwając na tem, co macie; boć sam powiedział:Nie zaniecham cię, ani cię opuszczę: Tak abyśmy śmiele mówić mogli:Pan mi jest pomocnikiem, nie będę się bał, aby mi co miał uczynić człowiek. Hebrajczyków 13:5, 6
 • Pokój zostawuję wam, pokój on mój daję wam; nie jako daje świat, ja wam daję; niechże się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Jana 14:27
 • Ponieważ tedy dzieci społeczność mają ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę śmierci, to jest dyjabła, A iżby wyswobodził tych, którzy dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli niewoli. Hebrajczyków 2:14, 15