Frimodighet og overbevisning


 • Jeg vil tale om dine vidnesbyrd for konger og skal ikke bli til skamme.
  Salmenes 119:46
 • Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget.
  Salomos Ordsprog 29:25
 • Stig op på et høit fjell, du Sions gledesbud! Opløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Opløft den, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er eders Gud!
  Esaias 40:9
 • Herren, Israels Gud, har gitt mig en disippeltunge, så jeg skal kunne kvege den trette med mitt ord;
  Esaias 50:4
 • Si ikke: Jeg er ung! Men til alle dem jeg sender dig til, skal du gå, og alt det jeg byder dig, skal du tale.
  Jeremias 1:7
 • Lik en diamant, hårdere enn sten, gjør jeg din panne; du skal ikke frykte for dem og ikke forferdes for deres åsyn; for en gjenstridig ætt er de.
  Esekiel 3:9
 • I er verdens lys; en by som ligger på et fjell, kan ikke skjules;en tender heller ikke et lys og setter det under en skjeppe, men i staken; så skinner det for alle i huset.
  Matteus 5:14, 15
 • La således eders lys skinne for menneskene, forat de kan se eders gode gjerninger og prise eders Fader i himmelen!
  Matteus 5:16
 • For den som skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme sig ved når han kommer i sin Faders herlighet med de hellige engler.
  Markus 8:38
 • men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judasa og Samaria og like til jordens ende.
  Apostlenes gjerninge 1:8
 • Men da de så Peterss og Johannes' frimodighet og fikk vite at de var ulærde og lege menn, undret de sig, og de kjente dem igjen, at de hadde vært med Jesus;
  Apostlenes gjerninge 4:13
 • En skal lyde Gud mere enn mennesker.
  Apostlenes gjerninge 5:29
 • For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker;
  Romerne 1:16
 • og også for mig, at det må gis mig ord når jeg oplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet,for hvis skyld jeg er sendebud i lenker, at jeg må tale med frimodighet derom, således som jeg bør tale.
  Efeserne 6:19, 20
 • men likesom vi av Gud er aktet verdige til at evangeliet blev oss betrodd, således taler vi, ikke som de som vil tekkes mennesker, men Gud, som prøver våre hjerter.
  1 Tessalonikerne 2:4
 • Skam dig derfor ikke ved vår Herres vidnesbyrd eller ved mig, hans fange, men lid ondt med mig for evangeliet i Guds kraft,
  2 Timoteus 1:8
 • Tal dette og forman og irettesett med all myndighet! La ingen ringeakte dig!
  Titus 2:15
 • så I lar eders ferd iblandt hedningene være god, forat de mens de baktaler eder som ugjerningsmenn, kan se eders gode gjerninger og for deres skyld prise Gud på besøkelsens dag.
  1 Peters 2:12