Visdom og beslutningsprosesser


 • Herre, led mig ved din rettferdighet for mine motstanderes skyld, gjør din vei jevn for mitt åsyn!
  Salmenes 5:8
 • Herre, la mig kjenne dine veier, lær mig dine stier!Led mig frem i din trofasthet og lær mig! for du er min frelses Gud, på dig bier jeg hele dagen.
  Salmenes 25:4, 5
 • Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei.
  Salmenes 25:9
 • Lær mig, Herre, din vei, og led mig på den jevne sti for mine fienders skyld!
  Salmenes 27:11
 • Jeg vil lære dig og vise dig den vei du skal vandre; jeg vil gi dig råd med mitt øie.
  Salmenes 32:8
 • Herren gjør en manns gang fast, og han har velbehag i hans vei.
  Salmenes 37:23
 • Du leder mig ved ditt råd, og derefter optar du mig i herlighet.
  Salmenes 73:24
 • Lat op mine øine, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!
  Salmenes 119:18
 • Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.
  Salmenes 119:105
 • Dine ords åpenbaring oplyser, den gjør enfoldige forstandige.
  Salmenes 119:130
 • La mig årle høre din miskunnhet, for til dig setter jeg min lit! Kunngjør mig den vei jeg skal vandre, for til dig opløfter jeg min sjel!
  Salmenes 143:8
 • Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!Tenk på ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.
  Salomos Ordsprog 3:5, 6
 • Når du går, skal de lede dig; når du ligger, skal de verne dig, og når du våkner, skal de tale til dig.
  Salomos Ordsprog 6:22
 • og når du viker av til høire eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak dig: Dette er veien, gå på den!
  Esaias 30:21
 • Og jeg vil føre blinde på en vei de ikke kjenner; på stier de ikke kjenner, vil jeg la dem ferdes; jeg vil gjøre mørke steder for deres åsyn til lys og bakker til sletteland. Dette er de ting jeg vil gjøre, jeg vil visselig ikke la det være.
  Esaias 42:16
 • Herren, Israels Gud, har gitt mig en disippeltunge, så jeg skal kunne kvege den trette med mitt ord; han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det forat jeg skal høre som disipler hører.
  Esaias 50:4
 • Og Herren skal lede dig all tid og mette dig midt i ødeMarkusen, og dine ben skal han styrke, og du skal bli som en vannrik have, som et kildevell der vannet aldri slipper op.
  Esaias 58:11
 • Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang.
  Jeremias 10:23
 • jeg vil føre dem til rinnende bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble; for jeg er blitt en far for Israel, og Efra'im er min førstefødte.
  Jeremias 31:9
 • for vi vandrer i tro, ikke i beskuelse;
  2 Korintierne 5:7
 • For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,
  Hebreerne 4:12
 • Akt vel på hvad I gjør! For I dømmer ikke for mennesker, men for Herren, og han er hos eder så ofte I dømmer.
  2 Krønikebok 19:6
 • ja, dersom du roper efter innsikten og løfter din røst for å kalle på forstanden,da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand,
  Salomos Ordsprog 2:3, 5, 6
 • Hjertets råd hører mennesket til, men fra Herren får tungen sitt svar.
  Salomos Ordsprog 16:1
 • Onde mennesker skjønner ikke hvad rett er, men de som søker Herren, skjønner alt.
  Salomos Ordsprog 28:5
 • Og Herrens Ånd skal hvile over ham, visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham.Han skal ha sitt velbehag i Herrens frykt, og han skal ikke dømme efter det hans øine ser, og ikke skifte rett efter det hans ører hører,
  Esaias 11:2, 3
 • Og Gud gav disse fire gutter kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom, og Daniel skjønte sig på alle slags syner og drømmer.
  Daniel 1:17
 • Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.
  Jakobs 1:5
 • La mig årle høre din miskunnhet, for til dig setter jeg min lit! Kunngjør mig den vei jeg skal vandre, for til dig opløfter jeg min sjel!
  Salmenes 143:8
 • Lær mig å gjøre din vilje, for du er min Gud! Din gode Ånd lede mig på jevnt land!For ditt navns skyld, Herre, vil du holde mig i live; i din rettferdighet vil du føre min sjel ut av trengsel,
  Salmenes 143:10, 11
 • Den vise skal høre på dem og gå frem i lærdom, og den forstandige vinne evne til å leve rett.
  Salomos Ordsprog 1:5
 • Dårens vei er rett i hans egne øine, men den som hører på råd, er vis.
  Salomos Ordsprog 12:15
 • Planer blir til intet uten rådslagning; men hvor det er mange rådgivere, har de fremgang.
  Salomos Ordsprog 15:22
 • Hør på råd og ta imot tukt, så du kan bli vis til slutt!
  Salomos Ordsprog 19:20
 • Planer får fremgang ved rådslagning; søk veiledning også når du fører krig!
  Salomos Ordsprog 20:18
 • Du skal søke veiledning når du fører krig; hvor det er mange rådgivere, er det frelse.
  Salomos Ordsprog 24:6
 • Døm ikke efter synet, men døm en rettferdig dom!
  Johannes 7:24
 • Men den visdom som er ovenfra, er først og fremst ren, dernæst fredsommelig, rimelig, eftergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, uten tvil, uten skrømt.
  Jakobs 3:17
 • Det er nu tredje gang jeg kommer til eder. Ved to og tre vidners ord skal hver sak stå fast.
  2 Korintierne 13:1