Svangerskap og fødsel


 • fra din fars Gud, og han hjelpe dig, fra den Allmektige, og han velsigne dig med velsignelser fra himmelen der oppe, med velsignelser fra dypet der nede, med brysters og morslivs velsignelser!
  1 Mosebok 49:25
 • Men Israels barn var fruktbare og tok sterkt til og blev mange og overmåte tallrike, og landet blev fullt av dem.
  2 Mosebok 1:7
 • Han skal elske dig og velsigne dig og øke din ætt, og han skal velsigne ditt livs frukt og ditt lands frukt, ditt korn og din most og din olje, det som faller av ditt storfe, og det som fødes av ditt småfe, i det land han har tilsvoret dine fedre å ville gi dig.Velsignet skal du være fremfor alle andre folk;der skal ingen ufruktbar være blandt dine menn eller dine kvinner, og heller ikke blandt ditt fe.
  5 Mosebok 7:13, 14
 • Har ikke han som skapte mig i mors liv, skapt også dem, og har ikke en og den samme dannet oss i mors liv?
  Jobs 31:15
 • Hans avkom skal være mektig på jorden; de opriktiges slekt skal velsignes.
  Salmenes 112:2
 • han som lar den ufruktbare hustru bo som glad barnemor! Halleluja!
  Salmenes 113:9
 • Se, barn er Herrens gave, livsfrukt er en lønn.
  Salmenes 127:3
 • For du har skapt mine nyrer, du virket mig i min mors liv.
  Salmenes 139:13
 • For han har gjort dine portstenger faste, han har velsignet dine barn i dig.
  Salmenes 147:13
 • Som en hyrde skal han vokte sin hjord; i sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem; de får som har lam, skal han lede.
  Esaias 40:11
 • For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre; jeg vil utgyde min Ånd over din sæd og min velsignelse over dine spirer,så de vokser op som iblandt gress, som piletrær ved bekkene.
  Esaias 44:3, 4
 • Før jeg dannet dig i mors liv, kjente jeg dig, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg dig; jeg satte dig til en profet for folkene.
  Jeremias 1:5
 • Og salig er hun som trodde; for fullbyrdes skal det som er sagt henne av Herren.
  Lukas 1:45
 • Ved tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, og det til tross for sin alder, da hun aktet ham trofast som gav løftet;
  Hebreerne 11:11
 • Og han førte mig ut i fritt rum; han frelste mig, for han hadde behag i mig.
  Salmenes 18:19
 • Bøi ditt øre til mig, skynd dig og redd mig, vær mig et klippevern, en borg til å frelse mig!
  Salmenes 31:2
 • Herrens engel leirer sig rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.
  Salmenes 34:7
 • La det behage dig, Herre, å utfri mig! Herre, skynd dig å hjelpe mig!
  Salmenes 40:13
 • For jeg er elendig og fattig; Herren vil tenke på mig. Du er min hjelp og min frelser; min Gud, dryg ikke!
  Salmenes 40:17
 • og kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig, og du skal prise mig.
  Salmenes 50:15
 • Fra jordens ende roper jeg til dig, mens mitt hjerte vansmekter; før mig på en klippe, som ellers blir mig for høi!
  Salmenes 61:2
 • For han henger fast ved mig, og jeg vil utfri ham; jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn.
  Salmenes 91:14
 • Visselig, den onde blir ikke ustraffet, men de rettferdiges ætt slipper unda.
  Salomos Ordsprog 11:21
 • Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.Gutter blir trette og mødige, og unge menn snubler.Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.
  Esaias 40:29-31
 • De skal ikke gjøre sig møie forgjeves og ikke føde barn til en brå død; for de er en ætt velsignet av Herren, og sitt avkom får de ha hos sig.
  Esaias 65:23
 • Før hun [Jerusalem.] var i barnsnød, har hun født; før veene kom over henne. har hun født et guttebarn til verden. Skulde jeg åpne modermunnen og ikke la føde? sier Herren. Eller skulde jeg som lar føde, lukke den igjen? sier din Gud.
  Esaias 66:7, 9
 • Når kvinnen føder, har hun sorg, fordi hennes tid er kommet; men når hun har født sitt barn, kommer hun ikke lenger sin trengsel i hu, av glede over at et menneske er født til verden.
  Johannes 16:21
 • Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.
  1 Korintierne10:13
 • og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig.
  2 Korintierne 12:9
 • Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett.
  Galaterne 6:9
 • jeg formår alt i ham som gjør mig sterk.
  Filippenserne 4:13
 • men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.
  1 Timoteus 2:15