Utholdenhet


  • Du bør nøie kjenne dine fårs utseende; ha omsorg for din buskap! Salomos Ordsprog 27:23
  • Og fremmede skal bygge dine murer, og deres konger skal tjene dig; Esaias 60:10
  • For så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer og vil spørre efter min hjord og se til den. Esekiel 34:11
  • Atter sier han til ham, annen gang: Simon, Johannes' sønn! elsker du mig? Han sier til ham: Ja, Herre! du vet at jeg har dig kjær. Han sier til ham: Vokt mine får! Johannes 21:16
  • Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst;derfor er hverken den noget som planter, eller den som vanner, men Gud som gir vekst. 1 Korintierne 3:6, 7
  • Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre! 1 Korintierne 3:10
  • Har vi sådd for eder de åndelige goder, er det da noget stort om vi høster eders timelige goder? 1 Korintierne 9:11
  • Men dette sier jeg: Den som karrig sår, skal karrig høste, og den som sår med velsignelser, skal høste med velsignelser. 2 Korintierne 9:6
  • og det som du har hørt av mig i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre! 2 Timoteus 2:2
  • Vokt den Guds hjord som er hos eder, og ha tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, ikke for ussel vinnings skyld, men av villig hjerte, 1 Peters 5:2