Kjemp de godes kamp


  • Hør, Israel! I er idag i ferd med å gå i strid mot eders fiender. La ikke motet falle; frykt ikke, forferdes ikke og reddes ikke for dem! 5 Mosebok 20:3
  • Lovet være Herren, min klippe, han som oplærer mine hender til strid, mine fingrer til krig, Salmenes 144:1
  • Og jeg sier dig at du er Peters; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Matteus 16:18
  • Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer sin kunnskaps duft på hvert sted! 2 Korintierne 2:14
  • at han efter sin herlighets rikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans Ånd i eders innvortes menneske, Efeserne 3:16
  • Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du blev kalt til, du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vidner! 1 Timoteus 6:12
  • Lid ondt med mig som en god Kristi Jesu stridsmann! 2 Timoteus 2:4
  • jeg har skrevet til eder, I fedre, fordi I kjenner ham som er fra begynnelsen; jeg har skrevet til eder, I unge, fordi I er sterke, og Guds ord blir i eder, og I har seiret over den onde. 1Johannes 2:14
  • I elskede! mens jeg gjorde mig all flid for å skrive til eder om vår felles frelse, så jeg mig nødt til å skrive til eder med formaning om å stride for den tro som én gang er overgitt til de hellige. Judas 3