Hvile i Herren


 • Da sa han: Mitt åsyn [de. jeg selv] skal gå med, og jeg vil føre dig til hvile.
  2 Mosebok 33:14
 • Si til drengen at han skal gå foran oss -- og han gikk -- men stå du nu her! Så vil jeg la dig høre hvad Gud har sagt.
  1 Samuels 9:27
 • vi har søkt ham, og han har gitt oss ro på alle kanter. Så tok de til å bygge, og det lyktes for dem.
  2 Krønikebok 14:7
 • Vredes, men synd ikke! Tenk efter i eders hjerte på eders leie og vær stille! Sela.
  Salmenes 4:4
 • Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt, ja, bi på Herren!
  Salmenes 27:14
 • Vær stille for Herren og vent på ham! La ikke din vrede optendes over den som har lykke på sin vei, over den mann som uttenker onde råd.
  Salmenes 37:7
 • Jeg bidde på Herren; da bøide han sig til mig og hørte mitt rop.
  Salmenes 40:1
 • Hold op og kjenn at jeg er Gud!
  Salmenes 46:10
 • Kast på Herren det som tynger dig! Han skal holde dig oppe; han skal i evighet ikke la den rettferdige rokkes.
  Salmenes 55:22
 • Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.
  Salmenes 62:8
 • Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til dig setter han sin lit.
  Esaias 26:3
 • Dersom I vender om og holder eder rolige, skal I frelses; i stillhet og i tillit skal eders styrke være. Men I vilde ikke.
  Esaias 30:15
 • Og rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid.
  Esaias 32:17
 • Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.
  Esaias 40:31
 • Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er.
  Jeremias 17:7
 • For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp.
  Jeremias 29:11
 • Herren er god mot dem som bier efter ham, mot den sjel som søker ham.Det er godt at en bier i stillhet efter Herrens frelse.
  Klagesangene 3:25, 26
 • Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!Ta mitt åk på eder og lær av mig! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal I finne hvile for eders sjeler.For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.
  Matteus 11:28-30
 • og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.
  Filippenserne 4:7
 • Derfor lider jeg også dette, men jeg skammer mig ikke ved det; for jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at han er mektig til å ta vare på det som er mig overgitt, inntil hin dag.
  2 Timoteus 1:12
 • og kast all eders sorg på ham! for han har omsorg for eder.
  1 Peters 5:7