Bønn


 • Bed, så skal eder gis, let, så skal I finne, bank på, så skal det lukkes op for eder!
  Matteus 7:7
 • Dersom I blir i mig, og mine ord blir i eder, da bed om hvad I vil, og I skal få det.
  Johannes 15:7
 • Rop til mig, og jeg vil svare dig, og jeg vil forkynne dig store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.
  Jeremias 33:3
 • og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.
  Jeremias 29:13
 • Og det skal skje: før de roper, skal jeg svare, mens de ennu taler, skal jeg høre.
  Esaias65:24
 • Atter sier jeg eder: Alt det to av eder på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen.For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem.
  Matteus18:19, 20
 • Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi beder om noget efter hans vilje, da hører han oss;og dersom vi vet at han hører oss, hvad vi så beder om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om.
  1 Johannes 5:14, 15
 • bed uavlatelig,
  1 Tessalonikerne 5:17
 • Hadde jeg urett for øie i mitt hjerte, så vilde Herren ikke høre.Men Gud har hørt, han har aktet på mitt bønnerop.
  Salmenes66:18, 19
 • Simon! Simon! se, Satan krevde å få eder i sin vold for å sikte eder som hvete;men jeg bad for dig at din tro ikke måtte svikte, og når du engang omvender dig, da styrk dine brødre!
  Lukas22:31, 32
 • og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.
  Hebreerne 7:25
 • Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal bede så at de opløfter hellige hender, uten vrede og trette;
  1 Timoteus 2:8
 • Men i like måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp; for vi vet ikke hvad vi skal bede om, slik som vi trenger det; men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk,og han som ransaker hjertene, vet hvad Åndens attrå er; for efter Guds vilje går han i forbønn for de hellige.
  Romerne8:26, 27
 • Derfor sier jeg eder: Alt det I beder om og begjærer, tro bare at I har fått det, så skal det vederfares eder.
  Markus 11:24
 • og det vi beder om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag.
  1 Johannes3:22
 • Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og bad og sa: Min Fader! er det mulig, da la denne kalk gå mig forbi! Dog, ikke som jeg vil, men som du vil!
  Matteus 26:39
 • Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare.Og når I beder, skal I ikke ramse op mange ord som hedningene; for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord.
  Matteus 6:6, 7
 • La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.
  Hebreerne4:16
 • idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,
  Efeserne 6:18
 • Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal bede så at de opløfter hellige hender, uten vrede og trette;
  1 Timoteus 2:8
 • Aften og morgen og middag vil jeg klage og sukke, så hører han min røst.
  Salmenes 55:17
 • He will regard the prayer of the destitute, and not despise their prayer.
  Salmenes 102:17
 • Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner.For han har bøiet sitt øre til mig, og alle mine dager vil jeg påkalle ham.
  Salmenes 116:1, 2
 • Aften og morgen og middag vil jeg klage og sukke, så hører han min røst.
  Salmenes 55:17
 • Han har vendt sig til de hjelpeløses bønn, og han har ikke foraktet deres bønn.
  Salmenes 102:17
 • Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner.For han har bøiet sitt øre til mig, og alle mine dager vil jeg påkalle ham.
  Salmenes 116:1, 2
 • han vil være dig nådig når du roper; når han hører det, svarer han dig.
  Esaias 30:19
 • Og det skal skje: før de roper, skal jeg svare, mens de ennu taler, skal jeg høre.
  Esaias 65:24
 • Rop til mig, og jeg vil svare dig, og jeg vil forkynne dig store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.
  Jeremias 33:3
 • Og når I beder, skal I ikke være som hyklerne; for de vil gjerne stå og bede i synagogene og på gatehjørnene, for å vise sig for menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn.
  Matteus 6:5
 • Sannelig sier jeg eder: Alt det I binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det I løser på jorden, skal være løst i himmelen.Atter sier jeg eder: Alt det to av eder på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen.For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem.
  Matteus 18:18, 19, 20
 • og hvad som helst I beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.Dersom I beder mig om noget i mitt navn, så vil jeg gjøre det.
  Johannes 14:13, 14
 • Dersom I blir i mig, og mine ord blir i eder, da bed om hvad I vil, og I skal få det.
  Johannes 15:7
 • Og på den dag skal I ikke spørre mig om noget. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Alt det I beder Faderen om, skal han gi eder i mitt navn.Hitinntil har I ikke bedt om noget i mitt navn; bed, og I skal få, forat eders glede kan bli fullkommen!
  Johannes 16:23, 24
 • hold eder nær til Gud, og han skal holde sig nær til eder!
  Jakobs 4:8
 • og det vi beder om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag.
  1Johannes 3:22
 • Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi beder om noget efter hans vilje, da hører han oss;og dersom vi vet at han hører oss, hvad vi så beder om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om.
  1Johannes 5:14, 15
 • Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør mig om de kommende ting! La mig dra omsorg for mine barn og for mine henders verk!
  Esaias 45:11
 • og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.
  Jeremias 29:13
 • Sannelig sier jeg eder: Dersom I har tro og ikke tviler, da skal I ikke alene kunne gjøre dette med fikentreet, men endog om I sier til dette fjell: Løft dig op og kast dig i havet, så skal det skje;og alt det I beder om med tro i eders bønn, det skal I få.
  Matteus 21:21, 21D, 22
 • Derfor sier jeg eder: Alt det I beder om og begjærer, tro bare at I har fått det, så skal det vederfares eder.
  Markus 11:24
 • Og jeg sier eder: Bed, så skal eder gis; let, så skal I finne; bank på, så skal det lukkes op for eder!For hver den som beder, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes op.
  Lukas 11:9, 10
 • på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men blev sterk i sin tro, idet han gav Gud ærenog var fullt viss på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre.
  Romerne 4:20, 21
 • Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss,
  Efeserne 3:20
 • La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.
  Hebreerne 4:16
 • men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
  Hebreerne 11:6
 • Men han bede i tro, uten å tvile; for den som tviler, ligner havsbølgen, som drives og kastes av vinden.For ikke må det menneske tro at han skal få noget av Herren,
  Jakobs 1:6, 7
 • Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi beder om noget efter hans vilje, da hører han oss;
  1Johannes 5:14
 • Herre, årle høre du min røst! Årle legger jeg min sak frem for dig og venter.
  Salmenes 5:3
 • Gud! Du er min Gud, jeg søker dig årle; min sjel tørster efter dig, mitt kjød lenges efter dig i et tørt og vansmektende land, hvor det ikke er vann.
  Salmenes 63:1
 • Salige er de som tar vare på hans vidnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte
  Salmenes 119:2
 • Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare.
  Matteus 6:6
 • Dødens bølger omspente mig, fordervelsens strømmer forferdet mig.Dødsrikets rep omgav mig, dødens snarer overfalt mig.I min trengsel påkalte jeg Herren, og jeg ropte til min Gud; han hørte fra sitt tempel min røst, og mitt skrik kom for hans ører.
  2 Samuels 22:5-7
 • For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet og ikke skjult sitt åsyn for ham; men da han ropte til ham, hørte han.
  Salmenes 22:24
 • og kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig, og du skal prise mig.
  Salmenes 50:15
 • Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.
  Salmenes 62:8
 • Og han så til dem når de var i nød, idet han hørte deres klagerop.Og i sin godhet mot dem kom han sin pakt i hu, og det gjorde ham ondt efter hans store miskunnhet,
  Salmenes 106:44, 45
 • Av hele mitt hjerte har jeg søkt dig; la mig ikke fare vill fra dine bud!
  Salmenes 119:10
 • Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær!
  Esaias 55:6
 • Og det er ingen som påkaller ditt navn, som manner sig op til å holde fast ved dig; for du har skjult ditt åsyn for oss og latt oss tæres bort i våre misgjerningers vold.
  Esaias 64:7
 • og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.
  Jeremias 29:13
 • Stå op, rop høit om natten, når nattevaktene begynner! Utøs ditt hjerte som vann for Herrens åsyn! Løft dine hender til ham for dine barns liv, de som vansmekter av hunger på alle gatehjørner!
  Klagesangene 2:19
 • La oss ransake våre veier og granske dem, og la oss vende om til Herren!La oss løfte vårt hjerte og våre hender til Gud i himmelen!
  Klagesangene 3:40, 41
 • Men endog nu, sier Herren, vend om til mig med hele eders hjerte og med faste og gråt og klage,
  JOEL 2:12
 • Men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste.
  Matteus 17:21