Elválasztás szeretteiket


 • És Miczpának, mivelhogy mondá: Az Úr legyen vigyázó közöttem és te közötted, a mikor egymástól elválunk.
  Mózes első könyve 31:49
 • Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, a melyet tõle kértem.Most azért én is az Úrnak szentelem; teljes életére az Úrnak legyen szentelve! És imádkozának ott az Úrhoz.
  Sámuel elsől 1:27, 28
 • Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszszõd és botod, azok vigasztalnak engem.
  A zsoltárok 23:4
 • Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem.
  A zsoltárok 27:10
 • Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
  A zsoltárok 34:18
 • Meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket.
  A zsoltárok 147:3
 • Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet: a folyóvizek sem boríthatnák azt el: ha az ember minden házabeli marháját adná is e szeretetért, mégis megvetnék azt.
  Énekek 8:7
 • Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.
  János 14:18
 • Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsõséghez, mely nékünk megjelentetik.
  Rómaiakhoz 8:18
 • A ki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, a mellyel Isten vígasztal minket.
  2 korinthusiakhoz 1:4
 • De a melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.Sõt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,
  Filippiekhez 3:7, 8
 • Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felõl, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök.
  1 Thesszalonikaiakhoz 4:13
 • Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendõ, de tûz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsõségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;
  Péter első 1:7