Büszkeség


 • Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen; Szátokból ne jõjjön kérkedõ szó, Mert mindentudó Isten az Úr, És a cselekedeteket õ ítéli meg.
  Sámuel elsől 2:3
 • Kevélység jõ: gyalázat jõ; az alázatosoknál pedig bölcseség van. -
  A példabeszédek 11:2
 • Csak háborúság lesz a kevélységbõl: azoknál pedig, a kik a tanácsot beveszik, bölcseség van.
  A példabeszédek 13:10
 • A kevélyeknek házát kiszakgatja az Úr; megerõsíti pedig az özvegynek határát.
  A példabeszédek 15:25
 • Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság és tisztesség és élet.
  A példabeszédek 22:4
 • Az embernek kevélysége megalázza õt; az alázatos pedig tisztességet nyer.
  A példabeszédek 29:23
 • Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.
  1 korinthusiakhoz 10:12
 • A törvény pedig nincs hitbõl, hanem a mely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által.
  Galatákhoz 3:12
 • Alázzátok meg magatokat az Úr elõtt, és felmagasztal titeket.
  Jakob 4:10
 • Mert mindenki, a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik.
  Lukács 14:11
 • De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség.Az ilyenek ellen nincs törvény.
  Galatákhoz 5:22, 23
 • Semmit nem cselekedvén versengésbõl, sem hiábavaló dicsõségbõl, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
  Filippiekhez2:3-5
 • Útálatos az Úrnak minden, a ki elméjében felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen.
  A példabeszédek 16:5
 • A megromlás elõtt kevélység jár, és az eset elõtt felfuvalkodottság.
  A példabeszédek 16:18
 • Van oly út, mely igaz az ember szeme elõtt, de vége a halálnak úta.
  A példabeszédek 16:25
 • A megromlás elõtt felfuvalkodik az ember elméje; a tisztesség elõtt pedig alázatosság van.
  A példabeszédek 18:12
 • De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.
  Jakob 4:6
 • Igazságban járatja az alázatosokat, és az õ útjára tanítja meg az alázatosokat.
  A zsoltárok 25:9
 • Hasonlatosképen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.Minden gondotokat õ reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
  Péter első 5:5-7
 • Ne kérkedjék úgy, a ki fegyverbe öltözik, mint a ki már leveti a fegyvert!
  A királyok első 20:11
 • Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elõ mindezek; így szól az Úr. Hanem erre tekintek én, a ki szegény és megtörött lelkû, és a ki beszédemet rettegi.
  Ézsaiás 66:2