Jogi


 • Mikor pedig eljutottak vala Kapernaumba, a kétdrakma-szedõk Péterhez menének és mondának néki: A ti mesteretek nem fizeti-é a kétdrakmát?Monda: Igen. És mikor beméne a házba, megelõzé õt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktõl szednek vámot vagy adót? a fiaiktól-é, vagy az idegenektõl?Monda néki Péter: Az idegenektõl. Monda néki Jézus: Tehát a fiak szabadok.De hogy õket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az elsõ halat, a mely rá akad: és felnyitván a száját, egy státert találsz benne: azt kivévén, add oda nékik én érettem és te éretted.
  Máté 17:24-27
 • Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz: Szabad-é a császárnak adót fizetnünk, vagy nem?Jézus pedig ismervén az õ álnokságukat, monda: Mit kisértgettek engem, képmutatók?Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig oda vivének néki egy dénárt.És monda nékik: Kié ez a kép, és a felírás?Mondának néki: A császáré. Akkor monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak; és a mi az Istené, az Istennek.
  Máté 22:17-21
 • Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy a miben rágalmaznak titeket mint gonosztévõket, a jó cselekedetekbõl, ha látják azokat, dicsõítsék Istent a meglátogatás napján.Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért: akár királynak, mint felebbvalónak;Akár helytartóknak, mint a kiket õ küld a gonosztevõk megbüntetésére, a jól cselekvõknek pedig dícsérésére.
  Péter első 2:12-14
 • Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged.Bizony mondom néked: ki nem jõsz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.
  Máté 5:25-26
 • És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul õ magoknak és a pogányoknak.De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok.
  Máté 10:18, 19
 • Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.
  Rómaiakhoz 13:8
 • Monda azért néki Pilátus: Nékem nem szólsz-é? Nem tudod-é hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak?Felele Jézus: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülrõl nem adatott volna néked: nagyobb bûne van azért annak, a ki a te kezedbe adott engem.
  János 19:10, 11
 • És lõn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.Ez az összeírás elõször akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;Hogy beirattassék Máriával, a ki nékijegyeztetett feleségül és várandós vala.
  Lukács 2:1-5
 • Ím a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyõben, olyanoknak tekintetnek; ímé a szigeteket mint kis port emeli föl! Minden népek semmik Õ elõtte, a semmiségnél és ürességnél alábbvalónak tartja.
  Ézsaiás 40:15, 17
 • Mert nagy kapu nyílott meg elõttem és hasznos, az ellenség is sok.
  1 korinthusiakhoz 16:9
 • Minden lélek engedelmeskedjék a felsõ hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentõl: és a mely hatalmasságok vannak, az Istentõl rendeltettek.Azért, a ki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; a kik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek.Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-é pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dícséreted lesz attól.Mert Isten szolgája õ a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, a ki gonoszt cselekszik.Annakokáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is.Mert azért fizettek adót is; mivelhogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak.Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval, az adót; a kinek a vámmal, a vámot; a kinek a félelemmel, a félelmet; a kinek a tisztességgel, a tisztességet.
  Rómaiakhoz 13:1-7